2024 YILI PLASTİK VE TEMİZLİK MALZEME ALIMI
BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2024 YILI PLASTİK VE TEMİZLİK MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1266481

 

1-İdarenin
a) Adı : BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ IMP ALTI NO:50 34433 TEPEBAŞI BEYOĞLU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2122527754 - 2122520085
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI PLASTİK VE TEMİZLİK MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 130 KALEM PLASTİK VE TEMİZLİK MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beyoğlu Belediye Başkanlığı Aşevi mutfağı ile Kefken Gençlik Kampı yemekhanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren başlayacak 31.12.2024 tarihine kadar plastik ve temizlik malzemeleri talebe göre (peyderpey), kurumun istediği şekilde hazırlanarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME TARİHİNDEN


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TOMTOM MAHALLESİ İSTİKLAL CAD.NO:217 BEYOĞLU/İSTANBUL EK HİZMET BİNASI-İHALE TOPLANTI SALONU 5.KAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik şartnamenin içeriğindeki listeye göre [Madde 2.1 – b)Miktarı ve Türü] numarası belirtilen şu malzemeler
 (1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 91, 103, 104, 108, 109, 110, 114, 118, 119, 120, 129, 130) numunelerine uygun olacaktır. İstekliler malzemelerin numunelerini Beyoğlu Belediyesi Aşevi Mutfağında göreceklerdir. Mal tesliminde numunelerine uygun olan malzemeler teslim alınacaktır. Numunelerine uygun olmayan malzemeler teslim alınmayacaktır.
ihaleye katılacak istekliler ihaleden önce numuneleri görecek ve numune görüldüğüne dair "numune görüldü belgesi" alacaktır.
 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ya da özel sektörde gerçekleştirilen plastik ve temizlik malzemeleri alımı işleri benzer iş olarak kabul edilir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01932892