2024 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI
SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1282683

 

1-İdarenin
a) Adı : SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 3 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124442047 - 2127288290
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 YILI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 68 Adet Resmi Araç ve İş Makinesinin 2024 Yılı Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi yenilenmesi hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Silivri Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve yükleniciye ait işyeri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 30.06.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Alipaşa Mahallesi Ek Hizmet Binası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklinin Sigorta Şirketi olması halinde; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince Hazine Müsteşarlığı Tarafından Kendilerine Verilmiş Olan Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Branşında Çalışmaya Yetkili Olduğuna Dair Belgeyi;
İsteklinin Acenta olması halinde; Acentesi Olduğu Sigorta Şirketi Tarafından Verilmiş, Acentelik Belgesi ile Acentelik Sözleşmesi yeterlilik belgeleri tablosunda yeterlilik kriteri olarak aranacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01932767