AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


01-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasfı, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan, imar planlarımızda da konut alanında kalmakta olan toplam 3 (üç) adet arsa vasıflı gayrimenkulümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince, kapalı teklif (kapalı zarf) usulü ile 06/03/2024 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıra ve saatler takip edilerek satılacaktır.    

S.NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN
(m²)
VASFI İHALE SAATİ MUHAMMEN
BEDELİ - ₺
GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI - ₺
1- BATTALGAZİ 3576 3 11.358,46- Arsa 14.00 102.227.000,00- 3.066.810,00-
2- BATTALGAZİ 5343 1 7.114,26- Arsa 14.10 64.029.000,00- 1.920.870,00-
3- BATTALGAZİ 3520 18 7.002,86- Arsa 14.20 63.026.000,00- 1.890.780,00-


02-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
Battalgazi Mahallesindeki arsa vasıflı taşınmazlarımızın ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içerisinde son müracaat günü olan 06/03/2024 tarihi ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 
Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan Battalgazi Mahallesindeki arsa vasıflı gayrimenkullerin K.D.V.' si hariç olup, ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

03-) Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)
 

  • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  • Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen son başvuru saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T. saat ayarı esastır.


İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01983310