BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
“BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAHÇEŞEHİR 2. KISIM (HOŞDERE) MAHALLESİ, 513 ADA 11-12-13-14 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN SATILMASI”                Bahçeşehir 2.Kısım (Hoşdere) Mahallesinde yer alan Konut Alanı lejantlarında kalan toplam 5.286,57 m² alanlı 513 Ada 11-12-13-14 parsel sayılı taşınmazların blok olarak satılması işi Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 

 1. İdarenin:
  1. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL
  2. Telefon Numarası: 444 0 669
 2. İşin Adı: Bahçeşehir 2.Kısım (Hoşdere) Mahallesinde yer alan Konut Alanı lejantlarında kalan toplam 5.286,57 m² alanlı 513 Ada 11-12-13-14 parsel sayılı taşınmazların blok olarak satılması işi
 3. İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesi, 513 Ada 11-12-13-14 Parseller
 4. Muhammen Bedel : 72.000.000,00-TL (YetmişikimilyonTürkLirası)

İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den muaftır.

 1. Geçici Teminat (%3): 2.160.000,00-TL (İkimilyonyüzaltmışbinTürkLirası)
 2. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler:

 

İli İlçesi Mahallesi Ada                                                No Parsel                                                 No Fonksiyonu Taşınmaz Alanı                                                                                                      (m2) Emsal Oranı Hmax.
(%)
İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) 513 11 Konut Alanı 2.036,57 0.5 9.5
İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) 513 12 Konut Alanı 1.000,00 0.5 9.5
İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) 513 13 Konut Alanı 1.000,00 0.5 9.5
İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) 513 14 Konut Alanı 1.250,00 0.5 9.5

 

 1. İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL
 2. Tarih ve Saati: 15/02/2024 Saat: 11:30
 3. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 15/02/2024 Saat: 11:30
 4. İhaleye Katılabilme Şartları:
  1. Gerçek Kişi İse;
   1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
   2. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge.
   3. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”
   4. Noter tasdikli imza beyannamesi.
  2. Tüzel Kişi İse;
   1. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
   2. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
  3. Ortak Hükümler;
   1. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun.
   2. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun.
   3. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
   4. Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
   5. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.
   6. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
   7. Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
   8. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
   9. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir.
 5. Tapu Devri: Alıcı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre onaylanan ihalenin ihale üzerine kalana tebliğinden itibaren aynı kanunun 57. Maddesine göre 15 (Onbeş) gün içerisinde vergi, resim, harç ve varsa diğer giderler ile satış bedelini nakden ve peşin olarak ödemesi halinde tapu devri yapılacaktır.
 6. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir veya 2.500,00TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
 7. Teklif  Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (15/02/2024 Saat: 11:30’a kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

           İlan olunur.
 

#ilangovtr Basın No ILN01976951