BİYOSİDAL İLAÇ ALIMI İŞİ

AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİYOSİDAL İLAÇ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/109358
1-İdarenin
a)Adı: AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi: GÜMÜŞPALA MAH. KARAYOLLARI MEVKİİ AVCILAR BELEDİYESİ ŞANTİYESİ AVCILAR/İSTANBUL
c)Telefon ve faks numarası: 4446989/3154 -
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a)Adı: BİYOSİDAL İLAÇ ALIMI İŞİ
b)Niteliği, türü ve miktarı: 11 KALEM BİYOSİDAL İLAÇ ALIMI. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: GÜMÜŞPALA MAHALLESİ E-5 KUZEY YANYOL ÜZERİNDE BULUNAN VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMAT YAPILACAKTIR.
ç)Süresi/teslim tarihi: TÜM MALLAR SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 10 (ON) GÜN İÇERİSİNDE TESLİME HAZIR HALE GETİRİLECEK, İDARE İLAÇ VE MALZEMELERİN HEPSİNİ BİR KALEMDE TESLİM ALACAKTIR.
d)İşe başlama tarihi: SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAKTIR.
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 21.02.2024 - 10:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-ÜRÜNLERE BİYOSİDAL ÜRÜN YÖNETMELİĞİ'NE GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞI'NCA VERİLMİŞ OLAN ETİKET BİLGİLERİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA SUNULARAK İDARE TALEP ETTİĞİ TAKDİRDE, BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ İBRAZ EDİLMELİDİR.
2-ÜRÜNLERE AİT RUHSAT SAHİBİ FİRMANIN VERECEĞİ 2024 YILI SATIŞ YETKİ BELGESİ BİLGİLERİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA SUNULARAK İDARE TALEP ETTİĞİ TAKDİRDE, BELGENİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ İBRAZ EDİLMELİDİR.
3-T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ RUHSAT ÖRNEĞİ ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA SUNULARAK İDARE TALEP ETTİĞİ TAKDİRDE, BELGENİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ İBRAZ EDİLMELİDİR.
4- YETERLİLİK BELGESİNDE BEYAN EDİLECEK OLAN BİLGİ VE BELGELER İÇİN BELGENİN TEYİDİ KAPSAMINDA YETERLİ DERECEDE AÇIKLAYICI BİLGİLERE YER VERİLECEK (TARİHİ, SAYI NUMARASI, ALINAN KURUM YADA KURULUŞ GİBİ) VE BU BELGELERİN İSTEKLİ SIFATI KAZANILABİLMESİ İÇİN SON BAŞVURU VEYA İHALE TARİHİNDE ÖNCE EDİNİLMİŞ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01977908