C BLOK ASANSÖRLERİNİN MONTAJ DAHİL 13 KALEM MAL ALIMI İŞİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-FATİH SULTAN MEHMET SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


C BLOK ASANSÖRLERİNİN MONTAJ DAHİL 13 KALEM MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1306944

 

1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-FATİH SULTAN MEHMET SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Hastane Sokak no: 1/8 34752 İçerenköy ATAŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2165783014 - 2165774044
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : C BLOK ASANSÖRLERİNİN MONTAJ DAHİL 13 KALEM MAL ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : C BLOK ASANSÖRLERİNİN MONTAJ DAHİL 13 KALEM MAL ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer Teslimi yapılmak suretiyle işe başlanacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra 1 (bir) hafta içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Yer teslimine müteakip 3 gün içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.11.2023 - 13:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Binası Kızkulesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
 Hizmet Yeterlilik Belgelerine dair bilgileri  yeterlilik bilgi tablosunda sunmalı belge talebi sonrasında firma ilgili belgeleri idaremize teslim etmelidir

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Ürünlerin, ihale komisyon uzman üyeleri tarafından teknik şartnameye göre değerlendirilmesi yapılacak olup ,sonrasında uygunluğu verilecektir. Komisyonun malzemelere ait numuneleri istemeleri durumunda isteklilerin idarenin belirttiği gün ve saatte malzemeleri hazır bulundurması gerekmektedir. Numunelerde malzemenin adı, ihale sıra numarası, ihale bilgisi ve firma bilgisi bulunmalıdır.
Komisyon üyeleri malzemelere ait katalog veya fotoğraf istemeleri durumunda istekli firmalar tüm belgeleri idaremizin belirttiği tarih ve saatte satınalma birimine teslim etmelidir.
Ürünlere ait marka model bilgisi yeterlilik bilgi tablosunda belirtilmelidir. Bilgilerin tevsik edilmesi sebebiyle istekliden talep edilecek belgeler ihale sonrasında tebligata istinaden idaremize teslim edilecektir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
CE Belgesi Ürünlere ait CE belgesine dair bilgileri yeterlilik bilgitablosunda sunan firmalar ihale tarihi sonrasında belge teslim etmeleriistenmeleri durumunda idareye belgeleri ibraz etmelidir.
TSE Belgesi Ürünlere ait TSE belgesine dair bilgileri yeterlilik bilgitablosunda sunan firmalar ihale tarihi sonrasında belge teslim etmeleriistenmeleri durumunda idareye belgeleri ibraz etmelidir.
Kapılara ait panellerin Satine 304 paslanmaz malzemeolduğunu gösterir belge Kapılara ait panellerin Satine 304 paslanmaz malzemeolduğunu gösterir belgeye dair bilgileri yeterlilik bilgi tablosunda sunanfirmalar ihale tarihi sonrasında belge teslim etmeleri istenmeleri durumundaidareye belgeleri ibraz etmelidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01934546