İ L A N
ELMALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlçemize bağlı Yenimahalle Karacaotluk mevkiinde bulunan mülkiyeti Elmalı Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. (a) maddesine göre (kapalı teklif usulü) satışa çıkarılacaktır.

 


S.N

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

Alan (m2)

NİTELİĞİ

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1
 
Yenimahalle Karacaotluk 837 1 13.209,79m2 E:0,75 Yençok :12,50
Ticari alan, Arsa
26.000.000,00TL 780.000,00TL 29/11/2023 10:30


Taşınmaz satışı ile ilgili ihale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisin de Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğinden alınabilir.
Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. (a) maddesine göre (kapalı teklif usulü) Belediye Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhaleye Girebilme Şartları;
a)Gerçek Kişilerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini,  bu satış ihalesi ile ilgili yazışmalara esas teşkil edecek ikametgah belgelerini, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname, belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.
b) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; Geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten  son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi , bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret gazeteleri ve bu hususları gösterir belgeler, tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye  katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş , ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnameyi , belediyeye son ödeme günü geçmiş borcu olmadığına dair son 10 gün içinde alınmış belge.
İstenilen belgelerin herhangi biri dahi eksik olduğu takdirde ihaleye iştirak edilemez.
İstenilen belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf kanuna uygun şekilde kapalı zarf içinde ihale tarih ve saatine kadar Belediye Emlak ve İstimlak Şefliğine verilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 10/11/2023
                                                            Elmalı Belediye Başkanlığı
 

#ilangovtr Basın No ILN01933033