Buna göre, bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolar, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin 2024'te biten hesap dönemi sonuna ait bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak.

Bakan duyurdu! Rekorların aracı Marmaray’dan yeni başarı Bakan duyurdu! Rekorların aracı Marmaray’dan yeni başarı

Enflasyon düzeltmesine tabi olacak kıymetler, bilançonun aktif ve pasifinde yer alan parasal olmayan kıymetler olacak. Parasal kıymetler ise bu uygulamaya tabi olmayacak.

2023 hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar veya zarar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.

2024 yılı ve takip eden yıllarda geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere, gerekli şartların varlığına bağlı olarak enflasyon düzeltmesi yapılacak, yapılan düzeltmeden kaynaklı kar veya zararlar dönem kazancının tespitinde göz önünde bulundurulacak.

Banka ve finans kurumları ise geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapacak ancak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak kar veya zararlarını dönem kazancının tespitinde değerlendirmeyecek.

Mükelleflerce, 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2023 tarihlerinde maddi duran varlıklar, menkul kıymetler ve stoklar gibi kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutularak yapılacak enflasyon değerlenmesi sonucu oluşan önemli tutarlardaki farklar geçmiş yıl karlarına aktarılacak ve bu karlar vergilendirilmeyecek.

Bu değerler, 1 Ocak 2024 hesap döneminin başlangıç değeri olarak dikkate alınacak ve bilançoların gerçek durumuna getirilmiş olacak. 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan ve nispeten daha kısa süreli değerleme farkları ise kazancın tespitinde dikkate alınacak.

Enflasyon düzeltmesinin amacı, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu yansıtmayan mali tabloları, enflasyona göre düzelterek gerçek durumu yansıtır hale getirmektir.

Enflasyon düzeltmesi, işletmelerin bilançolarının daha gerçeğe uygun hale gelmesini sağlayarak, yatırımcıların ve diğer ilgili kişilerin daha sağlıklı kararlar almasını kolaylaştıracak.

Editör: Pınar Karahan