ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
SEYMEN ATIK BERTARAF TESİSİ II SINIF DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI LOT-8 VE LOT-9 ALANLARI UYGULAMA PROJESİ RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/539943
1-İdarenin
a) Adı     :    İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi     :    Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası     :    2123682600 - 2122317614
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası     :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı     :    SEYMEN ATIK BERTARAF TESİSİ II SINIF DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI LOT-8 VE LOT-9 ALANLARI UYGULAMA PROJESİ RAPORLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı     :    1 adet İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahellesi Mevkii'nde yer alan II. Sınıf Düzenli Depolama Sahasındaki Lot-8 (6,55 ha) ve Lot-9 (10,59 ha) alanları için, Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanması, Çevre, Şehirçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulması eksiklik olması durumunda revizelerin yapılması ve onaylatılmasına kadar geçen sürecin tamamlanması işleridir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :    İstanbul İli, Silivri İlçesi Seymen Atırk Bertaraf Tesisidir.
ç) Süresi/teslim tarihi     :    İşe başlama tarihinden itibaren 210(İkiYüzOn) gündür
d) İşe başlama tarihi     :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati     :    05.06.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)     :    İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu, Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Düzenli Depolama Tesisi için ÇED raporu hazırlamak veya Katık Atık Düzenli Depolama Tesisi / Lot Sahası Uygulama Projesi hazırlamış olması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

#ilangovtr Basın No ILN02028032