İLAN
GAZİANTEP 8. AİLE MAHKEMESİ
ESAS : 2023/1039

Davacı CEVDET DOĞAÇ ile Davalı MARİA ELİSABETH VAN BERKEL DOĞAÇ Davalı MARİA ELİSABETH VAN BERKEL DOĞAÇ arasında mahkememizde görülen Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma -Çekişmeli davası nedeniyle; Hollanda uyruklu, 30.09.1981 doğumlu, Petronella ile Nicolaas dymphina maria kızı, Davalı MARİA ELİSABETH VAN BERKEL DOĞAÇ' a tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.Davacı vekili dava dilekçesi ile davalının pek kötü muamele ve onur kırıcı davranışlarda bulunduğu, evlilik birliği yükümlülüklerini yerine getirmediği, davacının sevgi ve saygı görmediği, davalının yurt dışına ailesini görmeye gittiği ve tekrar dönmeyeceğini söylediği, çocuklarının olmadığı, evliliğin kağıt üzerinde kaldığını, tüm bu nedenlerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
HMK'nın 122 md. Gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128. Md gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensiptutanağındabelirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK 140-5 md gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Duruşma tarihi ve saati :22/10/2024 - 09:00

#ilangovtr Basın No ILN02058311