GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KURU GIDA ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                  :   2023/1287403
1-İdarenin
a) Adı:PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi:Esenler Mah. Bora Sk. No:5 34899 PENDİK/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:4448180 - 2165851495
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                               :   KURU GIDA ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı                   :   18 KALEM KURU GIDA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       :   GÜLLÜBAĞLAR MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ NO:132 PENDİK BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ AŞEVİ BİRİMİ PENDİK / İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi:İş; 01.01.2024 tarihinde başlar, 30.06.2024 tarihinde sona erer.
d) İşe başlama tarihi:01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :           11.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)            :           Pendik Belediyesi Konferans Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
En avantajlı teklif sahibi istekliden ve en avantajlı 2. teklif sahibi istekliden aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerde ve miktarlarda numune istenecektir.
SN ÜRÜN ADI BİRİM MİKTAR AÇIKLAMA
1 YERLİ PİRİNÇ ADET 25 Kg' Luk Çuvallarda Olacaktır 
2 KURU FASÜLYE  ADET 1 25 Kg' Luk Çuvallarda Olacaktır 
3 NOHUT ADET 1 25 Kg' Luk Çuvallarda Olacaktır 
4 KIRMIZI MERCİMEK ADET 1 25 Kg' Luk Çuvallarda Olacaktır 
5 BUĞDAY NİŞASTASI ADET 1 1 Kg' Luk Paketlerde Olacaktır 
6 AŞURELİK BUĞDAY ADET 1 25 Kg' Luk Çuvallarda Olacaktır 
7 FINDIK İÇİ ADET 1 1 Kg' Luk Vakumlu Paketlerde Olacaktır 
8 KUŞ ÜZÜMÜ ADET 1 1 Kg' Luk Paketlerde Olacaktır 
9 CEVİZ İÇİ ADET 1 1 Kg' Luk Vakumlu Paketlerde Olacaktır 
10 ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ADET 1 1 Kg' Luk Paketlerde Olacaktır 
11 HİNDİSTAN CEVİZİ ADET 1 1 Kg' Luk Paketlerde Olacaktır 
12 DOLMA FISTIĞI ADET 1 1 Kg' Luk Paketlerde Olacaktır 
13 KURU İNCİR ADET 1 1 Kg' Luk Kutularda Olacaktır 
14 KURU DUT ADET 1 1 Kg' Luk Paketlerde Olacaktır 
15 KURU KAYISI ADET 1 1 Kg' Luk Kutularda Olacaktır 
16 ÇİĞ İÇ YER FISTIĞI ADET 1 1 Kg' Luk Paketlerde Olacaktır 
17 MISIR YARMASI ADET 1 25 Kg' Luk Çuvallarda Olacaktır 
18 KÖFTE HARCI ADET 1 2,5 Kg' Luk Paketlerde Olacaktır 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01933218