T.C.
GÖLBAŞI(ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/735 Esas

DAVACI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
DAVALI : AHMET DEMIREL
Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından davalı Mehmet oğlu Ahmet Demirel aleyhine dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Emirler Mah., 123927 ada 9 parsel sayılı tarla niteliğindeki Taşınmazın kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince malikin ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Gölbaşı Vakıfbank Şubesine yatırıldığı, iş bu ilanın Kamulaştırma Kanunun 14. Maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu, duruşma gününün 23/07/2024 tarihi olduğu ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02054950