Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

Alternatif tıpta yeni döneme doğru

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu tarafından, Cumhurbaşkanlığı nezdinde “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üst kurulu” oluşturuldu. Kurulun çalışmaları sayesinde gittikçe geniş bir alana yayılan alternatif tıpta yeni bir dönem başlıyor.

Sümeyye Aksu
Alternatif tıpta yeni döneme doğru

Diriliş Postası Muhabiri Sümeyye Aksu/Özel Haber

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin (TAB) ülkemizdeki mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri (SWOT analizi) birlikte değerlendirildiğinde, bu bitkilerin korunmasından üretimine, işlenmesinden pazarlanmasına kadar geçen tüm aşamaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına ve süreç iyileştirilmesi prensibi ile üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Cumhurbaşkanlığı nezdinde TBMM bünyesinde kurulan “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu son dönemde dünyada giderek artan Tıbbi Aromatik Bitkiler (TAB) alanında Türkiye’nin potansiyelini ortaya çıkarıp, dünyadaki payımızı artırmak için çalışıyor.

“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu” tarafından yapılan inceleme ve araştırmaların sonucunda, bu bitkilerin etkin bir şekilde korunarak doğadan toplanması, yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması için mevzuat düzenlemeleri yanında, kurumsal yapıda, kontrol hizmetlerinde, Ar-Ge, eğitim, tanıtım ve toplumsal bilinçlendirme alanlarında ihtiyaç duyulan çalışmalara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma komisyonu araştırmalarını tamamlayarak 8 temel başlık altında toplam 127 adet öneri hazırlamıştır.

Raporda, doğadan toplama, yetiştiricilik, işleme, pazarlama süreçleri ile mevzuata ve kurumsal yapıya, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile sektörel planlamaya, istihdam ve sosyal güvenlik politikalarına, eğitim, tanıtım ve toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerine ilişkin öneriler yer alıyor.

“KORUMA PROGRAMI” ÖNERİSİ

Doğadan toplama sürecine ilişkin öneriler altında, “Ülkemize özgü endemik bitkiler ile stratejik öneme sahip bitkiler için”,

“Tür Bazında Gen Kaynaklarını Koruma Programı” oluşturulması ve etkin bir şekilde söz konusu programın uygulanması”,

“Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanlarımızda doğal olarak yetişen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin envanter çalışmalarının tamamlanması, potansiyel üretim miktarlarının belirlenmesi, farmakopelerde belirtilen ve arz açığı bulunan türlerde kültüre alma çalışmalarının yapılması”,

“Orman Genel Müdürlüğü’nün, orman alanlarında toplanan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin organik tarım kapsamında sertifikasyonu için ülkesel çalışma yapılması, iyi toplama uygulamaları sertifikasyonuna geçilmesi, gerektiğinde yeni ve inovatif Tıbbi ve Aromatik Bitkilerinin orman alanlarından elde edilmesini sağlamak üzere hizmet satın alınması veya özel sektörle işbirliğine gidilmesi” tavsiyeleri yer aldı.

DEVLET DESTEĞİ GELİYOR

Yetiştiricilik sürecine ilişkin, “Kültüre alınan bitkilerin, kullanım amacına özel olarak standardize üretim üretim materyallerinin (tohum, fide, çelik, soğan vb.) geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları tamamlanan çeşitlerin ticarileştirmesi ve yaygınlaştırılması” tavsiyesinde bulunuldu.

Pazarın talebi doğrultusunda ülkesel üretim materyali ihtiyacının karşılaması istenen raporda, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sertifikalı Tohumluk Merkezi/Merkezleri” oluşturulması ve bu birimin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma yönetim organizasyonu ile ilişkilendirilmesi talep edildi.

Raporda, “Üretim ve Pazarlama modeli olarak alım garantisi temin edecek şekilde ülkemizde yıllardır şekerpancarı ve haşhaşta uygulanan sözleşmeli ve planlı üretimlerin örnek alınarak, “Sözleşmeli TAB Üretimi” yapılması, bunun temel üretim prensibi haline getirilmesi ve yaygınlaştırılması önerisi de yer aldı.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp bölümleri
Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminden, işlenmesine, nihai ürünün elde edilmesine ve pazarlanmasına kadar geçen sürecin etkin şekilde yönetimini sağlamak üzere, sektörün tüm taraflarını eşgüdüm içerisinde yönlendirecek, acil çözüm gruplarını oluşturacak, ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarca önceden yapılan her türlü toplantı, çalıştay, sempozyum, kongrelerde alınan kararları gözden geçirerek kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını ortaya koyacak Cumhurbaşkanlığı nezdinde “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üst Kurulu” teklif edildi.
Raporda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin geri ödeme kapsamına alınması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin acilen çıkarılması ve zaman içerisinde geri ödeme kapsamının genişletilmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Kamu ve özel hastanelerde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp bölümlerinin oluşturulması ve hastaların tercihi doğrultusunda tedavi olabilmeleri, reçetelendirilen geleneksel tıbbi ürünlerin, takviye edici gıdaların ve tıbbi çay ve bitkisel drogların geri ödeme kapsamına alınmasını sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması önerilen raporda, bitkisel tıbbi ürünlere özgü vijilans biriminin kurulması tavsiye edildi.

BİTKİLERİ PAZARLAMA PORTALI

İşleme sürecine ilişkin, tıbbi ve aromatik bitkilerden farklı alanlarda farklı ürünler geliştirilmesine yönelik “İhtisas Teknoparkları” kurulmasının desteklenmesi ve mevcut teknoparkların bir veya birkaçının bu alanda ihtisaslaşmasının teşvik edilmesi tavsiye edildi.

Raporda, bölgesel bitki türü/çeşitlerinin belirlenmesi ve alanlarının büyüklüğü ile yönetim ihtiyaçlarının göz önüne alınarak uygun tesisler kurulup kümelenmelerinin yapılmasına yönelik “Kümelenmelerde aynı veya benzer ürünün üretildiği yakın bölgelerde ortak merkezi tesisler inşa edilmesi ve bu merkezi tesislerde hasat ve sonrası işlemlerde üreticilere uzaktan ve yerinde destek vermek üzere yardım masalarının kurulması” önerisi de yer aldı.

Üretimi hedeflenen tıbbi ve aromatik bitkiler için sermaye transferine imkan sağlayacak “ürün bazlı fizibilite raporlarının” ilgili kamu otoritesi tarafından hazırlanması tavsiye edilen raporda, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Pazarlama Portalı” oluşturulması istendi. Bu portal ile hem ürünlerin ticaretini sağlamak hem de sertifikası olmayan ürünlerin internet üzerinden satışının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Raporda, terapötik (tedavi edici) etki gösteren tıbbi çayların satışlarının eczanelerde yapılabilmesi ve görülebilecek istenmeyen yan etkilerinin ilgili birimlere rapor edilmesi istendi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin işleme ve pazarlama süreçlerinde suistimalleri ve haksız rekabeti engelleyecek, kontrol mekanizmasını güçlendirecek, ayrıca üretim ve kullanımını geliştirerek teşvik edecek müstakil bir çerçeve yasanın oluşturulması önerildi.