Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

Vakıf Üniversiteleri yönetmeliği değişti

Vakıf Üniversiteleri yönetmeliği değişti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından faaliyet izni durdurulan ve kapatılan yükseköğretim kurumunun yönetimi garantör devlet üniversitesine veya aynı ildeki bir devlet üniversitesine devredilecek. 

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarına, mevzuatın emrettiği hususların yerine getirilmemesi halinde, eylemlerinin ağırlık derecesine göre; yol gösterici, düzeltici, kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı nitelikte olmak üzere, “uyarma ve düzeltme isteme”, “yeni akademik birim kurma ve program açma taleplerinin askıya alınması”, “öğrenci kontenjanının kısıtlanması veya öğrenci alımının durdurulması”, “faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve faaliyet izninin kaldırılması” şeklinde önlemler uygulayacak. 

 Uyarı ve düzeltme, “YÖK’ün istediği bilgi ve belgelerin belirlenen sürede verilmemesi, düzeltilmesi istenen hususların yerine getirilmemesi, mütevelli heyetinin mevzuata aykırı oluşturulması veya değişikliklerin bir ayda bildirilmemesi, kurulların mevzuata uygun olarak oluşturulmaması veya çalıştırılmaması, kayıtlarının usulüne uygun tutulmaması, öğretim elemanı atama ve yükseltme işlemlerinin mevzuata uygun yapılmaması, öğrenciler için gerekli  alanların YÖK’ün belirlediği asgari miktardan az olması, başka bir vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyeti veya kurucu vakfında üye olarak bulunanların, mütevelli heyetinde veya kurucu vakfında üye olması” gibi hallerde istenecek.

“Kuruma ait mal ve hakların amacı dışında ya da özel işlerde kullanılması, mali tablolarında gelir-gider ve mallarının eksik gösterilmesi, öğrenci kayıt kabulü, sınavlar, yatay geçiş, mezuniyet işlemleri veya bunlarla ilgili belgelerde usulsüzlük yapılması, eğitim-öğretime başlanması ve sürdürülmesi için YÖK tarafından belirlenen öğretim elemanı ve üyesi sayılarının sağlanmadığının tespiti, mütevelli heyet üyelerinin toplantılara katılımlarının engellenmesi” hallerinde ise bu üniversitelerin akademik birim ve program açma ile daha önce açılmasına izin verilmiş ve ilk defa öğrenci alınacak programlarına ilişkin talepleri bir yıl askıya alınacak. Bununla ilgili düzeltmelerin yapılmaması, YÖK’ün izin verdiği program, yer ve alanlar dışında eğitim öğretim faaliyetinde bulunulması, izin alınmadan önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde  programların açılması veya çift diploma programları düzenlenmesi ve bu programlara öğrenci kabul edilmesi gibi durumlarda öğrenci kontenjanı kısıtlanacak veya öğrenci alımı durdurulacak.

Bu önlem, YÖK’ün kabul ettiği kontenjanların üzerinde öğrenci kaydedilmesi, denetim, inceleme ve soruşturmalarda istenilen bilgi ve belgelerin tam ve zamanında verilmemesi veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulması, vakıf yükseköğretim kurumu yöneticilerinin kurumundan doğrudan veya dolaylı olarak mevzuata aykırı menfaat sağlaması gibi hallerde de uygulanacak. Bu durumda vakıf yükseköğretim kurumunun akademik birim ve programlarının tamamı veya bazılarının mevcut öğrenci kontenjanı, fiilin ağırlığı dikkate alınarak 1 veya 2 yıl süre ile yüzde 40’a kadar azaltılacak ya da öğrenci alımı tamamen durdurulacak.

– Devlet üniversitesi “garantör” olacak

Öğrenci kontenjanı kısıtlanması veya öğrenci alımının durdurulması önlemine konu olan hususların belirlenen sürede düzeltilmemesi, kurumların gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerine kasten engel olunması, kurumun mali durumunun eğitim-öğretim faaliyetini sürdüremeyecek ölçüde zayıf olduğunun tespiti, vakıf yükseköğretim kurumunun mal varlığının YÖK’ten izin alınmaksızın değiştirilmesi veya elden çıkarılması, defter ve kayıtların tahrif edilmesi, yok edilmesi veya gizlenmesi, mütevelli heyet üyelerinin üniversite ile ilgili işlemlerde mali yönetim ve kontrol sistemini kasıtlı olarak zaafa uğratması durumunda bu üniversitelerin faaliyet izni 1 yıl boyunca askıya alınacak.

Bu durumda yükseköğretim kurumunun yönetimi garantör devlet üniversitesi veya Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek aynı ildeki bir devlet üniversitesine verilecek. Yönetimi üstlenen devlet üniversitesinin rektörü, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun geçici mütevelli heyeti başkanı, üniversite yönetim kurulu da geçici mütevelli heyeti sıfatını kazanacak. 

Bu süre boyunca YÖK tarafından belirlenecek Yükseköğretim Genel Kurulunun bir üyesi gözlemci sıfatıyla mütevelli heyeti toplantılarına katılacak. 

– 3 yıl faaliyet durdurma kararı verilen kurum kapatılacak

Eğitim öğretim yılı sonunda Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu, önlem gerektiren durumların ortadan kalkmadığının tespiti halinde, bu süre her defasında bir yıl uzatılabilecek. Bu durumun kesintisiz olarak üç yıl devam etmesi halinde ise vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izni kaldırılacak.

Kurumun, kuruluşundan itibaren üç yıl içinde eğitim öğretime başlamaması, eğitim-öğretim, yayın, danışmanlık, ticari ve diğer faaliyetleri ile bağışlardan elde ettiği gelirini, akademik faaliyetler ile yatırım ve cari giderlerinin finansmanında kullanmadığının tespiti, kuruluşta taahhüt edilen harcamaların kurum gelirlerinden karşılanması, alım, satım ve ihalelerde kurumu zarara uğratıcı nitelikte usulsüzlük yapılması, vakıf yükseköğretim kurumu yöneticilerinin “ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemleri doğrudan işlemesi veya bu tür eylemleri desteklemesi” halinde bu üniversitelerin faaliyet izni kaldırılacak ve yükseköğretim kurumu kapatılacak.

Yönetmeliğe aykırı şekilde vakıf yükseköğretim kurumundan kaynak aktarımı yapıldığının tespiti üzerine verilen sürede aktarılan kaynağın iade edilmemesi, mütevelli heyeti seçilmesi, yenilenmesi ve üyeliklerinin sona erdirilmesinde hileli ve usulsüz işlemlerin yapılması gibi hallerde de vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izni kaldırılacak ve bu üniversiteler kapatılacak. 

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun yönetimi, tüzel kişiliğinin sona ereceği tarihe kadar garantör devlet üniversitesi veya Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek aynı ildeki bir devlet üniversitesine devredilecek. Yönetimi devralan devlet üniversitesinin rektörü, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun geçici mütevelli heyeti başkanı, üniversite yönetim kurulu da geçici mütevelli heyeti sıfatını kazanacak. Tüzel kişiliğin sona ereceği tarihe kadar YÖK tarafından belirlenecek Yükseköğretim Genel Kurulunun bir üyesi, gözlemci sıfatıyla mütevelli heyeti toplantılarına katılacak.

– Öğrenciler garantör devlet üniversitesi diplomasını alacak

Faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilen vakıf yükseköğretim kurumlarının tüzel kişiliği, mevcut öğrenci sayısı yüzde 10’un altına düştüğünde kaldırılacak.

Tüzel kişiliğin sona ereceği tarihe kadar eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenciler, faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun diplomasını alacak. Tüzel kişiliğin sona erdiği tarihten sonra ise eğitim-öğretim, vakıf yükseköğretim kurumunu devralan üniversitede devam edecek, mezun olan öğrencilerin diplomaları bu üniversite tarafından verilecek.

Öğrenciler, tüzel kişiliğin sona ereceği tarihe kadar faaliyet izni kaldırılan yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim ücretini ödemeye devam edecek. Devrolunan öğrenciler ise devralan yükseköğretim kurumunun tabi olduğu esaslara göre ücret ödeyecek.

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun, tüzel kişiliği sona erinceye kadar taşınır ve taşınmaz malları ile tüm ayni ve nakdi hakları devrolunan yükseköğretim kurumunca kullanılacak. 

Akademik ve idari personelin sözleşmeleri de tüzel kişiliğinin ortadan kalktığı tarihte son bulacak. 

Uyarma ve düzeltme istemi Yükseköğretim Yürütme Kurulu, diğerleri önlemler ise Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından karara bağlanacak. 

Etiketler