Reklamı Kapat

Kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü kıyamet alameti mi?

Son bir içinde yaşandığımız toplumsal ve küresel olaylardan sonra aklımıza ilk gelen soru "Bu olay kıyamet alameti?" şeklinde. Aslında bu soruyu soruları sormakla hiç de haksız değiliz. Çünkü olumsuz olayların biri bitmeden diğeri başlıyor. Hal böyle olunca da vatandaşlar Kıyamet alametleri nelerdir? sualine yanıt aramaya koyuluyor. Kıyamet alametleri, her zaman araştırılan bir konu olmakla beraber, özellikle son zamanlarda meydana gelen doğal afetlerdeki artış, deprem, sel, dolu, fırtına, yangın, gibi daha birçok afetlerin artması, ve coronavirüs (Kovid-19) gibi olumsuz vakalardan sonra daha araştırılmaya başlandı. Peki, kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs milyonlarca hatta milyarlarca insanın hayatını kötü yönde etkiledi. Çin virüsü de denilen Covid-19 salgını nedeniyle milyonlarca inan evine kapanmak zorunda kaldı. Virüsten on binlerce insan ölürken, yüzbinlerce insana tanı kondu. Koronavirüsün yanında son dönemde gördüğümüz deprem, sel, yangın gibi afetler ve salgın hastalıkların çoğalması kıyamet alametlerini hatırlamamıza neden oldu. Son dönemde herkes kıyametin ne zaman kopacağını araştırmaya başladı. En çok sorulan sorular ise Kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü kıyamet alameti mi? Bu soruların cevabı haberimizin detayında…

Kıyamet alametleri nelerdir?

‘Eşrâtu’s-sâ’a’ denilen kıyamet alametleri, ‘Alâmât-ı suğrâ‘ (küçük alametler) ve ‘Alâmât-ı kübrâ‘ büyük alametler olmak üzere iki kısma ayrılır.

Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde kıyametten bahsedilmiş, insanlar o güne hazırlık yaparak iman ve ibadete yönelmeleri, dini ve beşeri hayatta iyilikten ve doğruluktan ayrılmamaları, Kur’an-ı Kerim’in emrettiği ve Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin bizzat yaşayarak bizlere öğrettiği İslam ahlakı üzere yaşamaları konusunda uyarılmıştır.

Kıyametin nasıl gerçekleşeceğinden Kur’an-ı Kerim’de de birçok bilgiler verilmişken, zamanı hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. Örneğin, Allah (c.c.) bu konuda Araf Suresi’nin 187. ayet-i kerimesinde me’âlen şöyle buyurmuştur;

‘(Habibim!) Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O’ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir.’

Kur’an-ı Kerim’de kıyametin koptuğu sırada yaşanacak afetler dünyada görülmemiş akla gelmeyen şiddette olacaktır. Dağların didilmiş yün gibi savrulması, denizlerin kaynayarak köpürmesi, arzın görülmedik şiddette sarsılarak içindekileri dışarı çıkarması (misal, Zilzal suresi), yanardağların patlaması, güneşin insanları kavuracak derecede yaklaşması ve o günün şiddetiyle anaların korkudan rahmindeki çocuğunu doğuracağı gibi, gerçekleşme suretini ancak Yüce Yaratanın bildiği hadiselerden bahsedilmiş, Allah’ın sevgili kullarının ise o sıkıntıları hissetmeden atlatacağından bahsedilmiştir.

Kıyamete yakın gerçekleşerek, kıyametin yaklaştığını adeta haber veren hadiselerden de birçok Hadis-i Şerif’te Yüce Peygamberimiz s.a.v. bahsetmişlerdir.

Kıyamet yaklaştığında meydana gelecek olan küçük alametler (alâmât-ı suğrâ) şöyle sıralanabilir;

1) İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).

2) İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 53-54)

3) Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1).

4) Hicaz’da bir ateşin çıkarak Busra’da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).

5) Fırat Nehri’nin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31).

6) İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17).

7) İslâmî ilimlerin ortadan kalkarak cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4).

8) Depremlerin, zelzelelerin artması (Buhârî, Fiten, 25).

9) Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25).

10) Cinâyetlerin çoğalması, türlü çeşit fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).

11) Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII/341; Müslim, Fiten, 79-82).

12) Zinanın artık hayasızca açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335).

13) Kahtân’dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi Buhârî, Fiten, 23).

Kıyametin yaklaşmasıyla zuhûr edecek olan büyük alametler ise (alâmât-ı kübrâ) şu şekilde sıralanabilir;

1. Deccal’in ortaya çıkışı: Deccâl, kıyâmette zuhur edecek yalancı bir kişidir, İslâm Dini’ni ve Müslümanları ifsad edip, kötülüğe ve bozgunculuğa sevketmek isteyecektir. Deccal’in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında “kâfir” yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine’ye ve Mekke’ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde kırk gün kalacağı, bu süre içerisinde istidrac türünden bazı olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir (Buhârı, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40, 91, 101, 110, 112).

2. Duhan’ın çıkışı: Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir (Müslim, Fiten, 39). Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü’minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

3. Dabbetü’l-arz’ın çıkışı: Kıyâmet’ten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı “yer hayvanı” demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler.” (en-Neml, 27/82) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberimiz s.a.v. Dâbbetü’l-arz hakkında, “Çıkacak olan kıyâmet alametlerinden ilki, güneşin batı tarafından doğması ile, bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dâbbenin (hayvanın) zuhurudur. Bu iki alametten biri, arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun izi üzerinde yakın olarak meydana gelir.” (Müslim, Fiten, 118) buyurmuştur.

4) Güneşin Batıdan doğması: Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118).

5. Hazreti İsa (a.s)’ın inmesi: Ehl-i sünnet itikadına göre Kıyâmetin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, Hristiyanları İslâm’a davet edecek, Deccâl’i öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)’in şerîati ile hükmedecektir (Buhârî, Büyû, 102; Müslim, İmân, 242-247).

6. Ye’cûc ve Me’cûc’ün çıkışı: Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak “yeryüzünde bozgunculuk yapacak” (el-Kehf, 18/94) olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IV, 3288). Hz. ZülKarneyn’in önlerine yaptığı seddin yıkılarak (el-Enbiya, 21/96) açılması ile yeryüzüne dağılacaklar, insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir (Muhammed Hamdi Yazır, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buhârı, Enbiyâ, 7; Müslim, Fiten, 1,2).

7.8.9. Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet’in büyük alametlerindendir (Müslim, Fiten, 39).

10. Yemen’den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).

Ebu Davud ve Tirmizi’nin Sünenlerinde yeralan bazı hadislere göre Mehdî’nin çıkması da Kıyâmet’in büyük alametlerindendir (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, N. Şr. M.Abdul Hamid IV, 100, 106).

Hz. Peygamber (s.a.s), Kıyâmetin kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre Kıyâmet kopmadan önce mü’minlerin ruhları alınacak ve onların âhirete göçmeleri sağlanacaktır (Buhari, Fiten, 5; Müslim, imare, 53).

Bu alametler haber verilmiş olmakla beraber, bazılarının hakiki anlamda mı mecazi anlamda mı zuhur edeceği, ve zuhur etme şekilleri elbette tam olarak bilinmemektedir.

Dünyayı sarsan virüsün, sallayan depremlerin ardından korkutan bir açıklama da bilim adamlarından geldi. Bilim adamları Dünyanın kuzey manyetik kutbunun, Sibirya’ya doğru çok hızlı bir şekilde kaydığını ve bu kaymanın da çok ciddi endişe verdiğini açıkladı. Bilim adamlarının korkutan açıklamasına göre Manyetik kutup yer değiştirdiğinde kuzey, güney olacak; doğu ise batı olacak. En son 780 bin yıl önce gerçekleşen kutup değiştirme olayı Peygamber Efendimiz’in (SAV) bahsettiği kıyametin son büyük alametinden Güneş’in Batı’dan doğacağı hadis-i şerifini akıllara getirdi.

27 Mar 2020 - 00:58 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Diriliş Postası Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Diriliş Postası hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Diriliş Postası editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Diriliş Postası değil haberi geçen ajanstır.
Anket Sizce 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur?