İLAN T.C. ÜRGÜP SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/592 Esas
Davacı, İsmail ÇOPUROĞLU ileDavalılar, Ayşe İLHAN, Hanife SEMİZ, Mahmut YAZGAN, Makbule YAZGAN, Naciye OTUZBİR, Ümit ARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
Sayın Hatice Otuzbir , Ayşe İlhan ve Mahmut YAZGAN,
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinizedava dilekçesi ve tensip zaptı duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanBilirkişi raporunun "Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karayazı 2 Mahallesi belediye sınırları ve imar planı içerisinde yer alan; 894 ada 3 nolu parselde bulunan taşınmazın, 894 ada 14 nolu parselde bulunan taşınmazın 894 ada 15 nolu parselde bulunan taşınmazın ,894 ada 16 nolu parselde bulunan taşınmazın,353 ada 26 nolu parselde bulunan taşınmazın hisse, hissedar adedi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine göre ifraz ve taksimi aynen veya ivaz ilavesi yoluyla mümkün olmadığından hissedarlar arasında taksiminin satış sureti ile mümkün olabileceği kanaatine varılmıştır."şeklindeki bilirkişi raporu ilanen tebliğine karar verilmiştir.
1-İkamet adresi kesin olarak bilinmeyen davalılar Hatice Otuzbir , Ayşe İlhan ve Mahmut YAZGAN,"Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur."hususu,
Durusma Günü: 08/03/2024 günü saat: 09.00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.17/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01978255