İstanbul Anadolu 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/399 Esas
KARAR NO : 2023/447
Davacı NEZİHE AKAY aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
1-Davanın kabulü ile -MANİSA İli, SARIGÖL İlçesi, TIRAZLAR, Cilt 27, hane 192, BSN:9'de nüfusa kayıtlı, MUZAFFER ve RUHŞEN'den olma, 06/04/1973 doğumlu, T.C. Kimlik No:50404473580'lu davacı NEZİHE AKAY ile aynı hanede BSN:5'de nüfusa kayıtlı ALİ KAZIM ve HURİYE'den olma 15/11/1969 doğumlu , T.C. Kimlik No:50416473134' lu davalı AKİF AKAY'nın T.M.K'nun 166/1. maddesi uyarıncaBOŞANMALARINA,
2-Tarafların müşterek çocuğu Asıma Betül'ün velayetinin anneye verilmesine,
3-Velayeti anneye verilen çocuğun her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi günü saat 10.00'dan Pazar günü saat 18.00'e kadar, dini bayramların 2. Günü saat 10.00'dan 3. Günü saat 18.00'e kadar, her yıl sömestr tatilinin başladığı ilk Pazartesi günü saat 10.00'dan takip eden Pazartesi günü saat 10.00'a kadar ve her yıl 1 Temmuz saat 10.00'dan 31 Temmuz saat 18.00'e kadar anneden alınarak babaya verilmesine, şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine,
4-Velayeti anneye bırakılan küçüğün mal varlığının bulunup bulunmadığı varsa herhangi bir önemli değişme olması halinde buna ilişkin defterlerin MK 353 gereği mahkememize bildirmesi hususunun ihtarına (ihtarat yapıldı)
5-Alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 120,60 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
6-Davacının yapmış olduğu 118,60 başvurma harcı ile peşin harç, 3.920,32 TL posta, tebligat ve ilanen tebligat giderinden oluşan toplam 4.038,92‬ TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
7-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan A.A.Ü.T. 9 Md. dikkate alınarak 9.200,00 TLmaktu ücret-i vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı AKİF AKAY'ın adresi tespit edilemediğinden, karar davalıya ilanen tebliğ olunur.
İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi (iki hafta) içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşecektir.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.. 06/12/2023

#ilangovtr Basın No ILN01948172