T.C.
KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/70 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan EPDK arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan
Dava konusu Kırıkkale İli Keskin İlçesi Haydardede Köyü 181 ada 9 parsel sayılı taşınmazın EPDK adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasıaçılmış bulunmaktadır.
Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C Ziraat Bankası Keskin Şubesi'ne yatırılacaktır.
Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasınaitirazı olanların mahkememize müracat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 2942 Sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilânen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01979002