KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

                KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2024 Yılı Kırtasiye Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1300663
1-İdarenin
a) Adı : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO :10 34620 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124444360 - 2124110789
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılı Kırtasiye Malzemesi Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 132 Kalem Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece Belediyesi -3. katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna tek seferde teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin işe başlama talimatı üzerine Yüklenici 30 (otuz) gün içerisinde ihale konusu malları tek bir seferde ve orijinal ambalajlarında madde 10.1.1 de belirtilen İdarenin deposuna teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin yazılı talimatı ile.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.İhaleye teklif veren isteklilerin Kamu İhale Genel Tebliğinin 58.3 maddesi gereğince;a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Seçeneklerindeki belgelerden herhangi birini sunmaları zorunludur.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale komisyonunca geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, aşağıda detayları belirtilen numunelere ilişkin ürün örneklerini en geç 3 (üç) iş günü içinde 1 er adet/paket numuneyi Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece Belediyesi -3. katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü deposuna tek seferde teslim edilecektir.Teslim edilen numuneler paket veya koli içinde teslim edilecek olup, her bir numune  üzerine; İhale kayıt numarası, İş'in adı, İsteklinin adı veya ticari ünvanı,  Birim fiyat teklif cetveli sıra no, İş kaleminin adı, bilgilerini içeren etiket yapıştırılacaktır. Teslim alınan numuneler için idarece iki nüsha tutanak düzenlenerek tutanağın bir nüshası istekliye verilecektir. İsteklilerin ihale Komisyonuna teslim ettiği numuneler ihale sonuçlanıncaya kadar iade edilmeyecektir. İhale üzerine bırakılan istekliye ait numuneler ise iş bitim tarihine kadar İdaremizde muhafaza edilecektir.TESLİM EDİLECEK NUMUNELERE AİT BİLGİLER

Birim Fiyat Cetveli SIra NO

İş Kalemi Adı Birimi Miktarı
1 FOTOKOPİ KAĞIDI A/4 paket 1
7 PARLAK A3 KAĞIT paket 1
8 PARLAK A4 KAĞIT paket 1
9 FOTOĞRAF MAKİNESİ MÜREKKEBİ adet 1
10 ATIK MÜREKKEP TANKI adet 1

16

ALÜMİNYUM ÇERÇEVE A3 adet 1
19 ZIMBA MAKİNESİ (NO 10) adet 1
20 ARŞİV ZIMBA MAKİNESİ adet 1
27 İMZA KALEMİ (MAVİ) adet 1
31 CD KALEMİ  adet 1
32 ASETAT KALEMİ adet 1
33 KALIN UÇLU DOSYA KALEMİ (GÜMÜŞ RENK) adet 1
34 VERSATİL UÇLU KALEM 0.7  adet 1
38 PİLOT KALEM İĞNE UÇLU adet 1
39 PİLOT KALEM adet 1
40 TÜKENMEZ KALEM MAVİ adet 1
44 KALEMLİK (3'LÜ) adet 1
46 KAPAKLI SEKRETERLİK adet 1
47 TELLİ DOSYA  MAVİ paket 1
48 ŞEFFAF DOSYA paket 1
55 ÜÇLÜ EVRAK RAFI PLASTİK adet 1
56 5'Lİ FOSFORLU KALEM SETİ paket 1
64 GENİŞ KLASÖR adet 1
65 BAĞLI GENİŞ KLASÖR adet 1
67 ARŞİV TİPİ DELGEÇ adet 1
85 ZARF A4 adet 1
89 HAVALI ZARF (37X45 CM) adet 1
92 HESAP MAKİNESİ 16 HANELİ adet 1
95 MAGAZİNLİK adet 1
96 SÜMEN TAKIMI 7 PARÇA adet 1
97 YAZI TAHTASI AYAKLI 60X 80 cm adet 1
126 MANTAR PANO (60x90 CM) adet 1

.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü kırtasiye malzemesi alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01934155