Son Dakika

Hukukumuzda mevduat zamanaşımı

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesine göre, yatırımcıların bu kanundaki şartlar çerçevesinde tazmini amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz Yatırım Tazmin Merkezi (YTM) kurulmuştur.

Aynı yasal düzenlemenin 4. fıkrasına göre, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye gelir kaydedilir, şeklindedir.

Buna göre bankada her türlü mevduat, son talep işlem veya mudiin herhangi bir şekilde yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl geçtiği halde aranmaması halinde bu mevduatların sahiplerine, mevcut adreslerine bir mektupla bildirildikten sonra bu sürenin bitimini izleyen takvim yılı başından itibaren 6 ay içerisinde bankalarca sahiplerinin isim kimlik ve adresleri gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir cetvel ile YTM’ye devir edileceği öngörülmüştür.

Bankada bulunan mevduatın ne şekilde fona devir edileceği hususunu biraz daha açmak gerekir ise, Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak durumundadırlar.

Ancak banka tarafından gönderilen taahhütlü mektubun hesap sahibine teslim edilmesi mecburiyeti yoktur. Ancak hesap sahibinin bankada kayıtlı iki hesabının bulunması durumunda her iki adrese de tebligat çıkartılması gereğini Yargıtay birçok içtihadında belirtmektedir.

Örneğin söz konusu dönemde yurt dışında iseniz bu durumda tebligattan haberiniz olmayacak; ancak mevduatın fona devir işlemleri devam edecektir.

Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar şubat ayının başından itibaren bankanın kendi internet sitesinde liste halinde üç ay müddetle ilan edilir.

Banka, söz konusu listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, Şubat ayının on beşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan tirajı en yüksek iki gazetede iki gün süreyle ilan eder.

İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eşzamanlı olarak ayrıca fona gönderilir. Fon bu listeleri nisan ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar.

İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan mayıs ayının on beşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, faiz ve kâr payları ile birlikte mayıs ayı sonuna kadar Fona devir edilir.

Bankalar bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz ve kâr payları ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta içerisinde fona bildirmekle yükümlüdür.

Söz konusu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kâr payları ile birlikte devir tarihi itibariyle fon tarafından gelir kaydedilir.

Burada hesap sahiplerinin çok dikkatli olması gerekmektedir. Örneğin bankadaki kiralık bir kasanızda özel hatırası olan babaannenizden kalan bir tane kolye olabilir. Eğer kiralık kasanızı en son 10 yıl önce açmışsanız ve banka tarafından yukarıda belirtilen süreç içerisinde başvurmazsanız kiralık kasada bulunan kolye fona devir edilecektir.

Yorumlar

Yazara ait diğer yazılar