SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI

SIRA MAHALLE ADA/
PARSEL
NİTELİK BULUNDUĞU KAT BLOK VE
BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI
BRÜT ALAN
NET ALAN
TAHMİNİ
SATIŞ BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ
İHALE TARİHİ
SAATİ
1 50. YIL 6796/1 3+1 DAİRE A BLOK, 4. KAT,
37 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM
124.69
108.74
7,110,000.00 TL 213,300.00 TL 25.06.2024
10.00
2 ESKİ
HABİPLER
1870/6 3+1 DAİRE 1. KAT,
2 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM
116.00
107.40
6,500,000.00 TL 195,000.00 TL 25.06.2024
10.20
3 ESKİ
HABİPLER
1870/6 3+1 DAİRE 2. KAT,
4 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM
116.00
107.40
6,500,000.00 TL 195,000.00 TL 25.06.2024
10.40
4 CEBECİ 2242/23 İŞ YERİ 1. KAT,
44 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM
321.50
130.00
21,200,000.00 TL 636,000.00 TL 25.06.2024
11.00

* İhale edilecek taşınmaz, Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-p maddesi uyarınca K.D.V.'den muaftır.
1-Yukarıda özellikleri belirtilen ve mülkiyeti Sultangazi Belediyesine ait olan taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale bedellerinin tamamı peşin ödenecektir. İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılacaktır. Şartname bedelleri her ihale için 1.000,00 (bin) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.
2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:
A- Gerçek kişi olması halinde;
1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
2-İkametgâh belgesi,
3-İsteklinin kendisinin ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
4-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,
5-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,
6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
8-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),
B- Tüzel kişi olması halinde;
1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan)  kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,
2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, 
4-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,
5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
7-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,
8-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
9-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),
C- Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
4- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN02043886