TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından:
Adresi: Sarıyer Belediye Başkanlığı 
Pınar Mah. Günyüzü Cad. No:2 Sarıyer / İstanbul
Telefon/Faks : 444 1 722 / 0 212 3384037

 1. İhalenin Konusu                : Arsa Satış İhalesi
 2. İhalenin Yapılacağı yer     : Sarıyer Belediyesi Meclis Salonu
 3. İhalenin Tarihi ve saati      : 01.08.2024 Perşembe günü saat :11.30 da yapılacaktır.
Sarıyer İlçesi
   Mahallesi
Ada /
Parsel

   Niteliği
Tapu
Alanı (m²)
İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli (%3) İhale gün ve saati
Zekeriyaköy
 
1412 ada 21 parsel
 
Arsa 7867,78m²
 
Günübirlik Alan  114.082.810-TL
 
3.422.485-TL
 
01.08.2024/ 11.30
 

             

 1. Mülkiyeti Sarıyer Belediyesi Başkanlığına ait olan yukarıdaki tabloda belirtilen ihale gün ve saati, tapu bilgileri, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen ARSA vasıflı taşınmaz, Sarıyer Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararına istinaden  ve  Sarıyer Belediye Encümeninin 27.06.2024 tarih 446 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde, şartname esasları dâhilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.
 2. İhaleler; Sarıyer Belediyesi Meclis Salonunda 01.08.2024 Perşembe günü Belediye Encümeni huzurunda  yapılacaktır.
 3. İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını içeren dosyalarını en geç ihale tarihi olan 01.08.2024 Perşembe günü saat 10.00’na kadar Sarıyer Belediye Başkanlığı -Yazı İşleri Müdürlüğüne belge karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilirler.
 4. İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
 5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
 6. İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

  1. Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi,
  2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2024 yılı içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son  durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye  Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)
  1. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi
  2. Sarıyer Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi.
  3. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat bedelinin ödendiğine dair Makbuz / Teminat Mektubu
  4. İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
  5. İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
  6. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde 9. Maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
  7. 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.
  8. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 1. İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, alım satım giderleri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
 2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilen meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır.
 3. İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
 4. İhale Şartnameleri, 5.000-TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Emlak ve İstimlak Biriminden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İLAN OLUNUR.


 

#ilangovtr Basın No ILN02055765