T.C. ALADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Adana ili Aladağilçesi Akpınar Mahallesindeaşağıda parsel ve miktarı belirtilen kamulaştırılmasına ilişkin özet bilgileri bulunan taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı KamulaştırmaKanunun 10.maddesine göre aşağıda belirtilen esas numaraları ile bedel tespiti ile kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisindeİdari Yargıdaİptal veyaAdli yargıdamaddi hatalara karşı düzeltmedavası açılabileceği, açılacak davalardahusumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'neyönetilmesi, 30 güniçerisinde İdari Yargı'daİptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerindendaimiMülkiyethakkı Karayolları Genel Müdürlüğülehinetapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecekKamulaştırma bedeli aşağıda esas numarası bulunan dosya adınaZiraat Bankası Aladağ Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisindemahkememizeyazılı olarak bildirmeniz ilanen ihtar olunur.16/01/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
2024/7- Adana ili, Aladağ İlçesi, Akpınar Mahallesi 206 ada, 8 parsel (if:44) sayılı taşınmaz

#ilangovtr Basın No ILN02028773