T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO : 2023/670

DAVALI : 1-Nurettin EROL ( TC : 13960157226 )
Mahkememizce gerekçeli kararın davalı Nurettin EROL (T.C. Kimlik No: 13960157226)tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememiz 11/10/2023 tarih, 2023/670 Esas, 2024/201 Karar sayılı kararı gereği;
"Davanın kabulü ile, Davacı Baki Koç'un Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 240812 sicil numarasında kayıtlı Argersan Elektrik Elektronik Üretim ve Bilişim Taahhüt Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi ortaklığından çıkmasına, Karar kesinleştiğinde, durumun Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilmesi ile TESCİL VE İLANINA, Bu karar nedeniyle alınması gerekli 427,60 TL harçtan peşin alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye 157,75‬ TL harcın davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacı iş bu davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, Davacı tarafından yapılan 869,85‬ TL yargılama giderinin (harçlar dahil) davalılardan alınarak davacıya verilmesine, Dair, davacı vekili Av. Emine Yücel Karakuş'un yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." hükmü tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02045856