T.C. BAKIRKÖY 26. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/238 Esas
DAVALI :ABDUL REHMAN- ( Pakistan Uyruklu 04/06/1986 doğumlu 37201-9950715-5, Pasaport no:KA9157151)
Davacı Şenol Mutlu tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatın yapılamadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,
Davacı vekilinin dava dilekçesini özetle; Davacı Şenol Mutlu 14.10.2009 tarihine kadar Kayatur Nakliyat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'de ve grup şirketlerinde uluslararası tır sürücüsü olarak çalıştığını, taşımacılık sektöründe şoför olarak çalışanlardan teminat senedi alındığı yönünde genel bir uygulama olduğunu,teminat senetlerinden bir tanesi alacaklı olduğu iddia edilen Abdul Rehman isimli kişinin vekili tarafından Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğünün 2021/3333 Esas sayılı dosyası ile takibe konulduğunu, davacının davalıya karşı borcunun bulunmadığını, takip konusu 20.06.2017 düzenleme ve 12.01.2019 vade tarihli 35.000,00 TL tutarındaki senedin karşılıksız olduğunu, davacının çalıştığı şirkete sırf teminat senedi olarak verildiğinin,senedin üzerinin davacı tarafından doldurulmadığının ancak davalıların lehtar ve yetkili hamil göstermek suretiyle kötüniyetli olarak senedin takibe konulduğunun tespiti ile takip dayanağı senet ya da bir başka sebep ile davacının davalılara borcunun bulunmadığını, takip konusu yapılan borcun gerçek bir borç olmadığının tespit edilmesini, Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğünün 2021/3333 Esas sayılı dosyası ile takibe konulan senedin ve işbu takibin iptalini, İcra yoluyla tahsil edilen ve dava sırasında tahsil edilecek meblağın istirdadını, davalının kötü niyetle icra takibi başlattığını ve haciz uygulanmış olması sebebiyle takip miktarının %20'den aşağı olmamak üzere davalıların tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Davalı tarafın duruşmanın bırakıldığı 12/03/2024 günü, saat: 11:50'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekile temsil ettirmesi ;
HMK 317/2 Mad. gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçenizi vermeniz HMK 318 mad. gereğince delilerinizi bildirmenizgerektiği ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 22/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01991689