İ L A N
T.C. BALIKESİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/250 Esas
KARAR NO : 2024/271
Davalı : AZİZE GİRGİN
Davacı Fahri GİRGİN tarafından davalı Azize GİRGİN aleyhine mahkememize açılan boşanma davası karara çıkmış olup; Davalı Azize GİRGİN'in adresi itibariyle karar tebliği yapılamadığı gibi tüm aramalara rağmen adresinin tespiti mümkün olmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; yapılan yargılama sonucunda;
Tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin babasına verilmesine, müşterek çocuklar ile anne arasında şahsi ilişki tesinine, müşterek çocuklardan Mustafa'nın reşit olması sebebiyle velayeti hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 50.000 TL maddi tazminat ile 50.000 TL manevi tazminatın davalı Azize'den alınarak davacı Fahri'ye verilmesine, fazlaya ilişkin tazminat taleplerinin reddine, 368,30 TL karar ilam harcının davalı Azize'den alınarak hazineye gelir kaydına, davacı tarafından yapılan 19.002,40 TL yargılama gideri ile 17.900 TL vekalet ücretinin davalı Azize'den alınarak davacı Fahri'ye verilmesine dair mahkememizce verilen 04/04/2024 tarihli hükmün HMK.nun ve Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra İsmail ve Cahide kızı, 23/09/1987, Balıkesir doğumlu, davalı Azize GİRGİN'e tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde HMK.nun 344/1. maddesi gereğince gerekli harç ve tebliğ giderlerini de yatırmak suretiyle mahkememize vereceği ya da göndereceği dilekçesi ile istinaf yoluna başvurabileceği hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02032551