T.C. EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/493 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davalılar Şahibe Kurtulmuş vd. adına kayıtlıEdirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü. 156 ada 82 parsel sayılı 7.363,62 m²'lik kısmının TCDD İşletme Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 7.363,62 m²'lik kısmının, 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 188.423,99 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için12/06/2024 tarihinde Mahkememizde dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur.14/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02051871