T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/139 Esas
İLAN

DAVALI : Sabriye AYTAMGA -475.........92 T.C. kimlik numaralı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Ağapınar Mah. Sınırları içerisinde kalan 16463 ada 156ve 157 parsellerde kayıtlı bulunan taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için dava açılmış olup, yukarıda ismi belirtilen hak sahibine ulaşılamamıştır. Duruşma Günü: 12/06/2024 günü saat: 10:25'de duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, tebliğden itibaren 10 gün içinde aynı cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ve 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince tebliğden itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ihtar olunur.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02040293