İLAN
T.C. FİNİKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/283 Esas
DAHİLİ DAVALI : ALİ URSAVAŞ- 22570260004
Davacı Sevgi Güllü tarafından davalılar Hamide Ursavaş, Osman Ursavaş ve İsmail Bayatlı aleyhinde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında Zeki Ursavaş mirasçısı olarak yer alan dahili davalı Ali Ursavaş'ın adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince bilirkişi raporlarının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Kadastro bilirkişisinin 16/02/2023 havale tarihli raporunda özetle; Davaya konu Finike ilçesi Sahilkent Mah 449 ada 2 nolu parselin arsa cinsi ile ve 3087,17 m2 ALAN İLE Muharrem oğlu Zeki Ursavaş adına ve mahallesi 449 ada 4 nolu parselin arsa cinsi ve 4553,71 m2 alan ile Muharrem oğlu Zeki Ursavaş adına tapu tescilli olduğu bildirilmiştir.
İnşaat mühendisi bilirkişisinin ve gayrimenkul değerlendirme uzmanı bilirkişisinin 07/03/2023 tarihli raporunda özetle; Taşınmazın bulunduğu mevkii, üzerinde bulunduğu parselin konumu, geometrik ve topoğrafik özellikleri, alanı, bölgedeki yapılaşma durumu ile bölgedeki alım-satım kabiliyeti vb gibi değerini etkileyecek tüm unsurların bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda taşınmazın zemin değerinin dava tarihi itibariyle değerinin m2 rayiç değerinin 1.200,00 TL olacağı, taşınmazın arz değerinin 5.464,452,00 TL olduğu, taşınmazın yapı değerinin 8.382,972,00 TL olduğu, taşınmaza ilişkin onaylı ruhsat m2 bilgilerine göre B blok 7. Kat 13 bağımsız bölüm nolu mesken değerinin 174.425,02 TL ve B blok 8. Kat 15 bağımsız bölüm nolu mesken değerinin 174.425,02 TL olduğunun yüce mahkemeye ait bulunduğu kanaatiyle rapor sunmuş olup;
Sunulan raporlara karşı ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 281. maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları,
İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden (2)iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02005807