T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN

Davacı DSİ tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın DSİ adına tescili istenilmiştir. Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazların DSİ adına tescil edileceği, bedelin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.

Esas No Davacı Davalı(lar) İli İlçesi Köyü Ada Parsel
2023/291 DSİ Genel Müdürlüğü Hasan SELBİSU Adıyaman Gölbaşı Savran Köyü 155 64
#ilangovtr Basın No ILN01990147