İLAN

T.C. İSTANBUL 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/393 Esas
DAVALI : SAMİYAH MUHAMMED GAZEL
Davacı ABDULREZAK IESA tarafından davalıSAMİYAH MUHAMMED GAZEL aleyhine açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;
Davalının bilinen adresine tebligat yapılamadığından ve araştırmalara rağmen açık adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip tutanağı, tevzi formu ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
HMK 317/2-318 Maddeleri gereği tebliğden itibaren 2 hafta içinde HMK 129'a uygunşekilde 2 suret olarak dilekçe ile cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini açıkça bildirmesi, ayrıca hangi vakıaların delili olduğunu da belirterek ellerinde bulunanları da2 suret olarak dilekçesine eklemesi ve başkayerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere dilekçesinde yer vermek sureti ile mahkememize ibraz etmesi, iki haftalık sürede cevap vermez usulü itirazda bulunmaz ise HMK 128 maddesi gereği dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesi ile birlikte ilk itirazlarını bildirmez ise itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, elinde bulunan belgelerin aslını yada suretini 2 örnek olarak mahkemeye vermesi, başka yerden getirtilecek dosyalar belgeler için 1.000TL delil avansını mahkememiz veznesine yatırmanız;
HMK 139 maddesi gereği ön inceleme durusma günü olan 05/07/2024 günü saat: 13:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelipde davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemeniz halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.18/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02019958