T.C KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/515KARAR NO : 2024/99
İ L A N

DAVALI : CELALETTİN LEKESİZER (Sadettin ve Azime oğlu,25/03/1963 doğumlu) Davacı ALİYE LEKESİZER tarafından Davalı CELALETTİN LEKESİZER aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma) Davasında verilen ara karar gereği;Mahkememizin 14/02/2024 tarih ve 2022/515 Esas, 2024/99 Karar sayılı kararı ile; tarafların TMK'nun 166/1. maddesi gereğince boşanmalarına, davalı lehine hükmolunan aylık 1.000,00 TL tedbir nafakasının aynen devamına, nafakanın karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamı ile her ay davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, davacı kadın lehine 80.000,00 TL maddi, 80.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, davacı lehine 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, alınması gereken harç 427,60 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 346,90 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, davacı tarafından yapılan 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç ile tebligat ve ilanen tebligat masrafı olarak yapılan 8.305,60 TL olmak üzere toplam 8.467,00 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize gönderilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02009645