T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/406-Ceza Dava Dosyası 29.04.2024
KARAR NO : 2023/12
-İ L A N-
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıdava dosyasındaKasten Yaralama suçundan sanık Mohamed Masaud Jummah Elfılalı hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararının, sanık, Masaud ve Fatema oğlu, 15/08/1975 doğumlu, Libya vatandaşı (Yabancı Kimlik No:99657538080) MOHAMED MASAUD JUMMAH ELFILALI ve müşteki, Mohamed ve Nagat kızı, 23/09/1992 doğumlu, Libya vatandaşı (Yabancı Kimlik No:99735533846) HANA MOHAMED JUMMAH ABUDWEH'e tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerliadreslerinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle,7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarıncahüküm özetininilgililerinbilgilerine en emin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir,
KARAR ÖZETİ:
Müştekisi HANA MOHAMED JUMMAH ABUDWEH olan Kasten Yaralama suçundan sanık Mohamed Masaud Jummah Elfılalı (Yabancı Kimlik No:99657538080), Mahkememizin 04/01/2023 tarih ve 2022/406 Esas, 2023/12 kararsayılıkararı ile;
1-Kasten Yaralama suçundan sonuç olarak, 3.360 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, şartları oluştuğundan CMK 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildiği,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,son ilan tarihindenitibarensanık tarafından 7 gün içindemahkememizeverilecekbir dilekçe ile veya zabıt katibineyapılacak,tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, 5271 Sayılı CMK'nun 251/5 maddesi ve 252 maddesi uyarınca mahkememiz nezdinde itiraz kanun yolu açıkolduğunun, Mahkememiz kararına itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleştirileceğinin, taraflardan biri tarafından Mahkemeniz kararına itiraz edilmesi halinde Mahkememizce duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceğinin ve taraflar gelmese bile genel hükümlere göre duruşma yapılacağının ve hüküm verileceğinin, duruşmadan önce taraflarca itirazdan vazgeçilmesi halinde duruşma yapılmayacağının ve itiraz edilmemiş sayılacağının ve Mahkememiz kararının kesinleştirileceğinin, Mahkemece itiraz üzerine karar verilirken basit yargılama usulüne göre verdiği kararla bağlı olmadığının ve karara sanık dışındaki kişiler tarafından itiraz edilmesi halinde 5271 Sayılı CMK'nun 251/3 maddesi uyarınca sanığın lehine olarak verilen cezasından yapılan 1/4 indirimin korunacağının, ancak sanık tarafından itiraz edilmesi üzerine sanığın lehine olarak verilen cezasından yapılan 1/4 indirimin korunmayacağı İLAN OLUNUR.29/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02038358