T.C. MERSİN 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/239-Ceza Dava Dosyası
İLAN METNİ
MERSİN 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
SANIK : MESUT ÇETİN
SUÇ : Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme
SUÇ TARİHİ : 23/10/2016
KARAR TARİHİ : 24/10/2023
Mahkememizin 24/10/2023 tarih ve 2023/239 Esas, 2023/664 karar sayılı kararı ile sanık Mesut ÇETİN hakkında katılan Tugay ÇOLAK'a karşı işlemiş olduğu Hırsızlık,konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 5237 Sayılı TCK'nun 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis,5237 sayılı TCK.'nun 37/1 maddesi delaletiyle, 116/1 maddesi gereğince 5 ay hapis ve"Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, ayrıca 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde yapılan değişikliğin gözetilerek sanık hakkında hükmolunan hapis cezası nedeniyle TCK'nun 53. maddesinin 1 ve 2. Fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına cezaları ile cezalandırılmasına karar verildiği ve gerekçeli kararın tebliği gerektiği,
Sanık Mesut ÇETİN'in mahkememize bildirmiş olduğu adrese yapılan tebligatın, "muhatabın adresten ayrılmış olması" nedeniyle iade edildiği, yapılan adres tespitlerinden tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, MERNİS ve elektronik tebligat adreslerinin bulunmadığı, adresinin meçhul olması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmak suretiyle tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde, mahkememiz kararına karşı Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya bizzat mahkeme Hakimine onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur.25.01.2024

#ilangovtr Basın No ILN01976184