T.C. MİLAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/37
DAVALI : Akif POLAT (TCKN: 49855574434) Ali oğlu 1970 d.lu.
Davacı tarafından aleyhinize açılan geçit hakkı davasında;
Mahkememizce MERNİS adresinize yurt dışı tebligat çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememiz dosyasında aldırılan 14/11/2023 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle; Muğla ili, Milas İlçesi, Bahçeyeni Mahallesi 118 ada 17 parselin yola ulaşabilmesi için belirlenen geçit hakkı güzergahlarından; 1 nolu güzergahın maliyetinin 355.415,50 TL, 2 nolu güzergahın maliyetinin 353.243,00 TL, 3 nolu güzergahın maliyetinin 354.359,50 TL, 4 nolu güzergahın maliyetinin 383.355,50 TL olduğu, en uygun güzergahın 2 nolu güzergah olduğu belirtilmiş olup,
Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususlarının, bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı, bilirkişi ek raporu tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01979331