T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ
Dosya: 2021/4194 ESAS

Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile yapılacak takipte ödeme emri
İLANEN TEBLİĞİ:
1. Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi: İZZET KÖROĞLU, 11873038618 TC. nolu. -vekili Av. Ece Tokat Onursal -Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. No: 62/11 Kat: 4 Çankaya/ANKARA

2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası: 1) SUSAN NICHOLLS -Meşelik Mah. Bodrum-Milas Karayolu Sefer alanı mevkii No:97/10 C4 Nolu Villa Milas/Muğla 2) ALAN NICHOLLS -Meşelik Mah. Bodrum-Milas Karayolu Sefer Alanı Mevkii No:97/10 C4 Nolu Villa Milas/Muğla

3. Alacağın ve istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi: ALAN NICHOLLS, SUSAN NICHOLLS
-16.980, 00 IST Senet (İstenen % 1 Yıllık diğer)
- 500,10 IST İşlenmiş faiz
-33,96 İST Komisyon
-17.514,06 İST Toplam Alacak
fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla takip tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar ve fiili ödeme günündeki döviz alış kuru üzerinden GBP alacak için işleyecek Yıllak % 1 GBP Mevduata Kamu Bankalarınca fiilen uygulanan azami yıllık faiz ve değişen oranlardaki faizi ile, avukatlık ücreti ile birlikte Borçlar kanununun 100. maddesi uyarınca yapılacak kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve kasraflara mahsubuyla tahsili istemidir.

4. Senet ve Tarihi: 16.980,00 IST Miktarlı Tanzim Tarihli, 05/01/2019 Vade Tarihli Senet

5. Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adları soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri:

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 22/12/2023

(İİK m.168)
İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No: TR760001500158007290494712
Vergi Dairesi Adı/No: MİLAS VERGİ DAİRESİ - 6210071383
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163'e karşılık gelmektedir.

#ilangovtr Basın No ILN01960656