İ L A N
T.C. MUĞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/6 Tereke
Mahkememizde görülmekte olan terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi dosyasında; İstanbul ili Fatih ilçesi Sarıdemir Mah. Cilt : 96 Hane No: 141 BSN:2'de nüfusa kayıtlı01.05.1935 doğumlu iken,13/04/2016 tarihinde vefat eden 55873015880 TC kimlik numaralı müteveffa TEVFİK ÖZER ERİM'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verildiğinden,
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç yirmi gün içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, tasfiye aşamasında herhangi bir hak iddia edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumuİİK'nun 218. ve TMK nun621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01976213