T.C. NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/153 Esas 07/09/2023

İ L A N
Davacı, KEVKEP SARİGÜL ileDavalılar, ABDULGANİ SARİGÜL, HAYAT SARİGÜL, HIDIR SARİGÜL, İSSA SARİGÜL, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NAZİLLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
Davada Dahili Davalı MOHAMAD SARİGÜL'ün adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin Tebligat Kanunu 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Dava dilekçesine karşı, HMK nun 122/1. Maddesine göre iki hafta içinde, aynı Kanunun 129/1-2. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceğiniz,Duruşmanın 25/01/2024 günü saat: 09:45'de yapılmasına karar verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veyagelip de davayı takip etmediğiniz taktirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
__________________________________________________________________________
Adres : NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Selma ÇİNAR Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın No ILN01933633