T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2012/667-Ceza Dava Dosyası
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2012/667
Karar No : 2021/1211
Sanık : HUMAISHI TAHIN, Ahmet ve Warda oğlu, 1973 SURİYE doğumlu
Sanık : YASER JILLO, Mehmet ve Fatima oğlu, 1969 SURİYE doğumlu,
Suç : Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satmak
Suç Tarihi : 18/05/2012
Karar Tarihi : 01/11/2021
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanıklar HUMAISHI TAHIN ve YASER JILLOhakkında Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (düşmekarar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanıkların bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01977843