T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
İLAN METNİ

ESAS NO : 2023/65
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Burdur İli Karamanlı ilçesi Kılçan Köyü 1724 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 222,34 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :

  1. AYŞE BAYKAN MİRASÇILARI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :BURDUR İLİ KARAMANLI İLÇESİKILÇAN KÖYÜ 1724 PARSELSAYILITAŞINMAZINKAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/37 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.03/03/2023

#ilangovtr Basın No ILN01981197