T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Sayı :2024/55 Tereke 05/07/2024 Konu : İlan şerhi hk.TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN
ATATÜRK Mah. Arılı Sk.No:30 İç Kapı No:1 Turgutlu/MANİSA adresinde mukim 13664086846 TC.Kimlik Nolu MURAT YILMAZ’ın terekesinin Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/07//2024 Tarih ve2024/1275 Esas,2024/ 1323 Karar sayılı Kararı ile murisin mirasçılarının mirası reddettiklerinin tespitine,reddedilen mirasın TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,memurluğumuzca tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİşekilde yapılmasını isteyebileceği. İlan olunur.(İİK.166,218 md)

#ilangovtr Basın No ILN02058213