T.C. YEŞİLOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/158 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar Ali Abacı, Hüseyin Abacı, İdris Abacı, Mevlüt Abacı, Şaban Abacı arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu Burdur İli Yeşilova İlçesi Güney Köyü 308ada 20 parsel (Geldisi 6076 Parsel) sayılı davalılar adına kayıtlı taşınmazın 2942 sayılı Kanun gereğince kamulaştırma kararı verilen taşınmazla ilgili olarak mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı davaların düzeltim davası açması, açılacak olan davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi, 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşerek mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Burdur Yeşilova Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 29/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02052313