İLAN
T.C. ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO :2023/741Esas

DAHİLİ DAVALI Gülay ÇAKMAKOĞLU- Ali ve Yaşariye kızı 16/04/1976 dğ.
T.C. Kimlik No: 64900024184-
Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından sunulan 06/12/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; davalıların malik olduğu Tokat İli, Zile İlçesi, Şeyhali Mahallesi,370 ada 167 parsel numarada kayıtlı taşınmazın (211,17m3) tamamının yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek maksadıyla kamulaştırılmasına karar verildiği, ancak taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazın metrekare cinsinden belirtilen kısmının; Zile Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, Tapu Kaydının İptali ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına Yol olarak Terkinine karar verilmesi talepli dahili davalı Gülay Çakmakoğlu aleyhine Bedel Tespiti ve Tescil davası açılmış ancak mahkememizce dahili davalıya usulüne uygun olarak dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği yapılamamış, adres araştırmasından ve yurt dışı tebligatından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Davalı tarafa 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değiştirilen 10/3 maddesine göre Kamulaştırılacak taşınmaz bilgileri; Taşınmazın yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla Tokat ili, Zile ilçesi, Şeyhali Mahallesi, 370 ada 167 parselde 211,17 m² tapuda kayıtlı yol vasfındaki taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılacak taşınmazın tapu malikinin; Abdullah Çakmakoğlu, Kamulaştırmayı yapan kurumun; Karayolları Genel Müdürlüğü, dava dilekçesinin davetiye ile tebliğinde davetiyenin tebliğinden itibaren veya mümkün olmaması halinde kendilerine gazete ile yapılan ilanen tebliğlerde ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin, iştirak halinde mülkiyette paydaşların tek başlarına dava haklarının bulunduğunun, açılacak davalarda husumetin davacı kurum Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceğinin, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığında dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Zile Şubesine yatırılacağının, Konuya ve taşınmaz mala ilişkin tüm savunma ve delillerinin, tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, HMK'nın 139/1 maddesi gereği; sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ve duruşma gün ve saatinin 09/10/2024 tarih saat 10:25'eatılı olduğu ilanen tebliğ olunur.
İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.25/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02055829