T.C.ANTALYA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Dosya No: 2023/556 Karar No : 2024/66Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2024 tarihli ilamı ile Rasheed ve Qımat Mıdor kızı,15/06/2003 Irak doğumlu, Irak nüfusuna kayıtlı sanık WASHIYAN RASHEED KHAWAJA KHAWAJA'nın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan dolayı 5237 sayılı TCK.nun 204/1 maddesi gereğince sonuç olarak 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 sayılı CMK'nın 231. Maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
CMK'nun 231/8 Maddesi uyarınca 5 yıl süreyle sanığın denetime tabi tutulmasına, CMK'nun 231/8 Maddesi uyarınca denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,
CMK'nun 231/10 Maddesi uyarınca denetim süresi içinde yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine,
CMK'nun 231/11 Maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde kurulan hükmün açıklanmasına dair karar verildiği, kararın sanık Washıyan Rasheed Khawaja Khawaja'y'a tebliğ edilemediği,tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak, cezaevinde ise cezaevi yönetimine dilekçe ile başvurmak, Antalya Adliyesi yargı sınırları dışında ise bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemeleri ya da adliye ön bürolarına dilekçe ile başvurup talebini havale ettirmek sureti ile Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebileceği, 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZEREİLAN OLUNUR. 31/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01977650