T.C.İSTANBUL1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/30 Esas
İLAN METNİ
Mahkememizden verilen 01/03/2022 tarih ve 2013/2062 Esas 2022/126 sayılı kararı; "Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklının, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabileceği, karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacının, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabileceği ve bu durumda hukuki yararın var olduğunun kabul edileceği hükme bağlandığı, bu hükme karşılık rayiç değer belirlendikten sonra yapılan bedel artırımının ikinci ıslah olarak kabulünün de dosya kapsamına uygun düşmediği" gerekçesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin30/11/2022 tarih ve 2022/2231Esas 2022/2796 Karar sayılı ilamı ile kaldırıldığı ve Mahkememizin 07/11/2023 tarihli ara kararı ile davalı Perihan Şanda'ya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin karar ilamı ve duruşma gününün tebliğine karar verilmiş olmakla; duruşmasının 01/03/2024 günü saat 09:53'de İstanbul 1. Tüketici Mahkemesinde yapılacağı hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.08/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01934624