T.C.KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI
DOSYA NO:2022/972 ESAS (TEREKE) 22.05.2024
TEREKESİ TASFİYE OLUNAN
ADI SOYADI: AHMET AYBAZ (43798544486)
VEFAT TARİHİ : 15.01.2022
TASFİYENİN AÇILDIĞI TARİH: 23.05.2022
Muris Ahmet Aybaz (43798544486) terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup tasfiye işlemlerine mahkememizin 2022/972 ESAS (TEREKE) sayılı dosyasından başlanmıştır.
1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerininasıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri,
2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,
3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166,180,218. ve 220. Maddeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02043225