• USD 28,99
  • EUR 31,23
  • ALTIN 1.864,65
  • BİST100 7.913,76
  • BTC 43.701

DİRİLİŞ POSTASI YAYIN İLKELERİ

1- Diriliş Postası kanunlara uyar; ancak kanunları doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü, haklıyı ve haksızı ayırmak için bir ölçü olarak kabul etmez. İstisnasız bütün kanunların yanlış dediği doğru, doğru dediği yanlış olabilir. İnsanlar tarafından yazılmış her şey gibi, kanunlar da değişime açıktır. Diriliş Postası, kanunlar başta olmak üzere, bütün beşeri değişkenlere şerh koyarak İslam’ı referans kabul eder.

2- Reklam veren şirketler, bu şirketlerin bütçelerini dağıtan reklam şirketleri, kamu kurumları ve sponsorluk bütçesi dağıtan vakıfların ile Diriliş Postası arasında kurulan para bağının adı “ticari” ilişkidir. Diriliş Postası bu ticari ilişkinin baskı aracı olarak kullanılmasına müsaade etmez. İlk gazetelerin MS 200’de Çin’de ortaya çıktığı kabul ediliyorsa yaklaşık 1800 yıllık bu çıkar ilişkisinin sorumluluğu sadece gazetecilere değil bütün insanlığa aittir.

3- Diriliş Postası, haramları meşrulaştırmaz, normalleştirmez, güzel ya da haram değilmiş gibi göstermez, yayılmasına sebep olacak tanıtımları, reklamları ve haberleri yayınlamaz. Kasıtsız olsa bile bir haramı olumlayan hiçbir görüş ve yorum Diriliş Postası’nda yayınlanmaması ilkesi esastır.

4- Diriliş Postası, habere konu olan kişiyi sadece ferd olarak muhatap alır. Herhangi bir habere konu olan ya da kamuoyuna mal olmuş insanların aileleri hakkında rencide edici, ailenin kutsiyetine zarar verici haber, yorum, analiz yayınlamaz. Kişilerin aile yaşantıları ve ilişkileri hakkında (haberle doğrudan bir bağlantısı yoksa) imada dahi bulunulmaz. 

5- Bir haberin ajans(lar) tarafından servis edilmiş olması o haberin kesin doğru olduğu anlamına gelmez. Diriliş Postası, her haberi başka kaynaklardan doğrulamak için çabalar. Herhangi bir hatalı yayından kaynaklanan her türlü cevap ve tekzip hakkını şartsız kabul eder.

6- Diriliş Postası, bir haberi yayınlarken muhakkak bir kamu faydası gözetir ve yayınladığı haberden ne murad ettiğinin hesabını verecek şekilde haber için aşağıdaki sorulara cevap veren haber kimliği hazırlar.

Haber niçin yapılmaktadır?

Haberin kamuya ne faydası var?

Haberin iddiası nedir?

Haberin anahtar cümlesi nedir?

Haberin sorumluluğu kime aittir?

Diriliş Postası dilerse bu cevapları haberine ek olarak hazırladığı bir etiketle yayınlar dilerse, sadece arşivinde saklar.

7- Diriliş Postası suç haberlerini verirken zanlıların, şüphelilerin, sanıkların ve mahkûmların nüfusa kayıtlı oldukları il, mensup oldukları din ve mezhep gibi ayrıntıları haberi doğrudan etkileyecek düzeyde ilişkili değilse yayınlamaz. Buna benzer şahsi bilgilerin yorum, düşünce ve köşe yazılarında kullanılmasına müsaade etmez. Diriliş Postası’nda mahkeme kararıyla suçlu olduğuna karar verilmemiş hiç kimse için suçlu ifadesi kullanılmaz, şahısların suç ile şüpheli ya da zanlı ilişkisi varsa belirtilerek yayınlanır.

8- Diriliş Postası, zan üzerine yazılmış delil ve mesnetten yoksun haberleri yayınlamaz. Köşe yazarlarının, yorumcuların ve konuk yazarların zanlarının gerçek gibi yayılmasına aracılık etmez.

9- Diriliş Postası; lüks tüketim, israf ve emperyalizmin dayattığı her türden hayat tarifine kategorik olarak karşıdır. Diriliş Postası, “Ürün yaşam döngüsü”, “Planlı eskitme” ya da başka bir adla dayatılan “Eskisini at yenisini al” politikalarını savaşların ve adaletsizliğin altında yatan sorunlar yumağının bir parçası kabul eder ve bununla mücadele eder.

10- Diriliş Postası, faiz ve faizi meşrulaştıran doğrudan ya da dolaylı olan hiçbir reklamı yayınlamaz. Faizi meşru, normal ya da mecburen ihtiyaç gibi yorumlayan hiçbir haberi, analizi ve görüşü yayınlamaz. Diriliş Postası, faizin yüksek olmasına değil bütün çeşitleriyle ve bütün oranlarıyla faizin tamamına kategorik olarak karşıdır.

11- Diriliş Postası’nda yayınlanan, ilan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belli edilir. Diriliş Postası Gazetesi’nde gizli reklam yapılmaz.

12- Diriliş Postası, evcil hayvan ticaretine karşıdır. Evcil hayvanların alınıp satılmasına destek olacak haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.

13- Diriliş Postası Gazetesi’nde ilaç tavsiyeleri, ilaç reklamları ve ilaç tanıtımları yayınlanmaz. Hekimler (ya da ilgili kurumların tanıdığı bir ehliyeti olan uzmanlar) haricinde hiçbir kişi ya da kurumun sağlık, beslenme, tedavi ya da hastalıkları önleyici görüşlerine yer verilmez.

14- Diriliş Postası, herhangi bir pazarlama fikrini desteklemek için kadını dikkat çekme unsuru olarak kullanılmasına, kadın bedeninin bir pazarlama nesnesi olmasına müsaade etmez. Kadınları pazarlama materyali olarak kullanan haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.

15- Diriliş Postası, güzellik yarışmalarını modern köle pazarı olarak kabul eder ve kadınların podyumlarda yürütülerek beden ölçülerine, ten ve saç renklerine göre değerlendirilmesine, sıraya dizilerek aşağılanmasına yahut ödüllendirilerek fiyatlandırılmasına karşıdır. Kitle halinde yapılan bu ilkel rituelleri vahşilik olarak kabul eder.

16- Diriliş Postası, haberlerinde kadın ve erkek fotoğraflarının kullanımında fıkıh alimlerinin üzerinde ittifak ettiği tesettür kriterlerine uyulmasına dikkat eder.

17- Diriliş Postası geçici ya da kalıcı olarak akıl sağlığı yerinde olmayanların kullanıldıkları reklamlara itiraz etme imkânları olmadığı için bütün bu reklamlarda kullanılan insanları istismar edilmiş kabul eder ve görüntü ya da fotoğraflarını ticari ilişkilerin parçası olarak yayınlamaz.

18- Diriliş Postası “şans” kavramını kesin bir dille reddeder. Şansa dayalı olduğu iddia edilen hiçbir kazancın reklamını, tanıtımını, açıklamasını, haberini, analizini, yorumunu yayınlamaz. Kamu kurum ve kuruluşları bile organize etmiş olsa, kumar ve benzeri organizasyonlar hakkında hiçbir haber ve reklam yayınlanmaz. Sportif yahut kamu faydası gözeten sivil etkinliklerin haberlerinde sponsor olan kumar, alkol, fuhuşla iştigal eden şirketlerin adlarına yer verilmez.

19- Diriliş Postası’nda İslam’da açıkça tarif edilmiş her türden zina ve fuhşu kesin bir dille reddeder. Zina ve fuhşa yaklaştıracak, güzel gösterecek, normalleştirecek, yaygınlaştıracak hiçbir haber, yorum, analiz, görüş ve görsel kullanılmaz.

20- Diriliş Postası’nda insanlar cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel engeli, sosyal düzeyi, kıyafetleri, beden şekilleri, lehçesi ve dini inançları ya da inançsızlıkları nedeniyle kınanamaz, eleştirilemez, aşağılanamaz.

21- Diriliş Postası’nda kişilere, kurumlara, kuruluşlara ve fikirlere karşı eleştiri ve sınırlarını aşan, küçük düşüren, aşağılayan, mecaz olarak olsa bile kötü çağrışımlara neden olacak ifadelere yer verilmez.

22- Diriliş Postası, doğal afetler, terör olayları, münferit olaylar, savaşlar, kazalar ve her türden şiddetli olayların ardından tiraj, tıklama ve reyting kaygısıyla insan onurunu zedeleyici, toplumsal huzuru bozucu sansasyonel görüntüleri ve ayrıntıları haberleştirmez. Diriliş Postası, terör olaylarında korkuyu yayan ve infiale sebep olacak görüntü ve haber detaylarına yer vermenin teröristlerin amacına ulaşmasına hizmet edeceği kaygısıyla hareket eder.

23- Diriliş Postası ırkçılığı ve ondan türemiş milliyetçilikleri kesin bir dille reddeder. İlk ırkçının, insanlara karşı üstün olduğunu iddia eden şeytan olduğunu kabul eder. İnsanın doğuştan gelen herhangi bir özelliğiyle övünmesini ya da utanmasını ilkellik kabul eder ve faşizmin kayıtlara geçmiş ya da geçmemiş bütün türlerine karşı mücadele eder.

24- Diriliş Postası, alkolün her türünün ve her türden kullanımının toplumsal çürümeye sebep olan bir bela olduğunu kabul eder. Alkol ve bağımlılık yapan her türlü zehir haberlerinde merak uyandırıcı, adını yaygınlaştırıcı bir dil kullanmaz. Diriliş Postası, bağımlık yapıcı zehirlerin ve alkolün adlarının kullanıldığı ve etkilerinin tarif edildiği haberlerin bir gizli reklam olduğunu kabul ederek bu tür haberleri olumsuz etkileri yönüyle toplumsal fayda gözetmediği sürece yayınlamaz.

25- Diriliş Postası’nın çevrecilik anlayışına göre; Allah’ın yarattığı evrende, yine Allah’ın yarattığı ve yaradılış fıtratına haiz bütün canlıların eşit yaşama hakkı vardır. Bunun yanında Diriliş Postası çevreciliğin emperyalizmin bir sömürge enstrümanı, siyasi baskı aracı ya da “Karbon Borsası” üzerinden haraç kesme bahanesi olarak kullanılmasına da karşıdır. Diriliş Postası, ozon tabakasının zayıflaması, dünyanın ısınması, buzulların erimesi, bitki ve hayvanların soyunun tükenmesi gibi tehlikelerin, şirketlerin insanları korkutarak baskı altına alma aracı olarak kullanılmasına karşıdır. Bu suistimali başlı başına organize bir küresel terör faaliyeti olarak kabul eder.

26- Diriliş Postası, nükleer silahlanmaya karşı olduğu kadar nükleer silahları kendine meşru hak gören İsrail, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin kurduğu nükleer tekeline de karşıdır. Diriliş Postası bir Asyalı yahut Afrikalıya yasak olan bir şeyin bir Avrupalı, Amerikalı ya da İsrailliye serbest olmasını Roma İmparatorluğu döneminden beri devam eden barbarlığın bir parçası olarak görür ve bu barbarlığın bütün insanlığı tehdit eden ortaçağa ait bir tehlike olduğu görüşünü savunur.

27- Diriliş Postası, bir ülkede başka bir ülkenin askeri üsleri olmasını o ülke halkının refahı, mutluluğu ve emperyalizme karşı muhafaza edilmesi ve de askeri üs bulundurulan ülke halkının en az üçte ikisinin kabul ve rızası bulunması şartıyla meşru kabul eder.  Başka ülkelerin askeri üslerini milletin ekseriyetinin rızası olmamasına rağmen kabul eden hükümetlerin bu icraatlarından geri dönmeleri için yayın yapar. Diriliş Postası dünyanın bütün ülkelerindeki NATO üslerini NATO oluşumunun emperyalizmin çıkarlarını koruyan, mazlumları muhafaza etmeyen tavrını sürdürdükleri sürece muhtemel işgal için öncü ve keşif kuvveti olarak kabul eder. Bu bağlama göre Türkiye’de bulunan bütün NATO ve ABD askeri üslerinin de kapatılmasını savunur.

28- Diriliş Postası, robot savaşçılar, tam bağımsız robot sanayii sistemi, robot muhabirler, robot doktorlar gibi yapay zekâlar tarafından yönetilen sistemlerin devletlerin insanlar üzerinde kuracakları tahakkümü güçlendirme ve insani direnişleri etkisiz bırakarak insanlığı yok etme tehlikesi barındırma ihtimaline karşı sivil bilinçlenmeyi savunur.

29- Diriliş Postası, papalık, ayetullahlık gibi, bir insanı Allah’ın temsilcisi kabul edip günahsız ve hatasız sayan ezoterik unvanların hepsini teolojik diktatörlük olarak kabul eder. İnsanlar hatalıdır ve bir insanın hatasız kabul edilmesini dayatan her fikir diktatörlüktür.

30- Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım gibi suçlar Yahudiler ya da Avrupalılar dışında başka insanlara karşı işlenince de suçtur. Avrupalıların kendi aralarında savaşmaması dünyada barışın sağlandığı ya da Avrupa’da yiyecek sıkıntısı olmaması dünyanın hiçbir yerinde kıtlık olmadığı anlamına gelmez.

31- Diriliş Postası Gazetesi sayfalarında, web sitelerinde ya da diğer yayın mecralarında sahte, yanıltıcı, haber içeriğiyle ilgisi olmayan başlıklar kullanılmaz. Merak uyandırmaya yönelik aldatıcı ya da bir bölümü gizlenmiş görseller kullanılmaz. Diriliş Postası haber başlıkları doğrudan haberle ilgilidir ve okuyucuya haber hakkında bilgi verir.

32- Diriliş Postası’nda çocuk suçluların ve mağdurların adresleri, fotoğrafları ve aile bilgileri baş harfleriyle tanınmasını sağlayıcı şekilde kısaltma olarak dahi olsa yayınlanamaz.

33- Diriliş Postası yayınladığı haberlerde, yorumlarda, analizlerde, görüşlerde ve makalelerde emperyalizmin dayattığı yahut şuursuzluktan dolayı yayılmış kavramları reddeder. Örnek; “Kaçak insan” “Kaçak göçmen” gibi kavramlarla mazlumları itham etmekten utanır ve bu kelimelerin yerine “Muhacir” ifadesini kullanmayı önerir.

34- Diriliş Postası, tekâmülün ve ilerlemenin topyekûn olacağına inanır. Ekonomiden bağımsız bir sanat, sanattan bağımsız bir bilim, bilimden bağımsız bir kamu, kamudan bağımsız bir siyaset ilerleyemez ve başarılı olmaz. Ev hanımı bir anne milli savunmayla, siyasetle, bilimle ve medyayla doğrudan ve herkesle eşit sorumlulukta doğrudan ilgilidir. Gelişme hep birlikte olur. Diriliş Postası son tahlilde tekâmüle hizmet eden toplumsal hafıza görevini bütün görevlerinin önüne koyar.

35- Diriliş Postası, sonu “izm”le biten ya da bitmeyen bütün ideolojilere, kliklere ve yollara sapkınlık derecesinde bağlılığı seyrelmiş bir tür akıl hastalığı kabul eder ve hepsine karşı sadece mesafeli kalmakla yetinmez kategorik olarak da karşıdır.

36- Diriliş Postası, dünyaya bakarken “Doğu da Allah’ın Batı da…” diyerek bakar ve emperyalizmin çizdiği sınırların tamamını reddeder.

37- Diriliş Postası, İslam Ümmeti’ni siyasi, ekonomik, kültürel, askeri ve içtimai alanların tamamında tek bir vücut olarak kabul eder ve bunun gerçekleşmesi için gayret eder.

38- Diriliş Postası, bedii bir bilinçle ve İslam’ın değil İslam’a muhatap olan gözün an be an yenilenmesi gerektiği şuuruyla yayıncılık ilkelerini belirler ve bu ilkeleri değişmez kaideler çerçevesinde vaktin ölçülerine göre azaltır veya çoğaltır. 

39- Diriliş Postası Gazetesi’nde bu ilkelere uyulup uyulmadığını denetlemek bütün çalışanların ve içeriğine katkıda bulunanların ortak sorumluluğudur.

40- Diriliş Postası’nın birinci derecede sorumlu olduğu okurlarının Okuyucuların bu ilkelere göre Diriliş Postası yayınlarını denetleme, uyarma, eleştirme hakları vardır. Diriliş Postası, bu ilkelere mugayir bir haberin, yorumun, görüşün, reklamın yayınlanması halinde, doğrudan muhatabı olmasa bile herhangi bir okuyucunun özür ve düzeltme isteme hakkı olduğunu doğrudan ve peşin olarak kabul eder.

DİRİLİŞ POSTASI YAYIN İLKELERİ

1- Diriliş Postası kanunlara uyar; ancak kanunları doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü, haklıyı ve haksızı ayırmak için bir ölçü olarak kabul etmez. İstisnasız bütün kanunların yanlış dediği doğru, doğru dediği yanlış olabilir. İnsanlar tarafından yazılmış her şey gibi, kanunlar da değişime açıktır. Diriliş Postası, kanunlar başta olmak üzere, bütün beşeri değişkenlere şerh koyarak İslam’ı referans kabul eder.

2- Reklam veren şirketler, bu şirketlerin bütçelerini dağıtan reklam şirketleri, kamu kurumları ve sponsorluk bütçesi dağıtan vakıfların ile Diriliş Postası arasında kurulan para bağının adı “ticari” ilişkidir. Diriliş Postası bu ticari ilişkinin baskı aracı olarak kullanılmasına müsaade etmez. İlk gazetelerin MS 200’de Çin’de ortaya çıktığı kabul ediliyorsa yaklaşık 1800 yıllık bu çıkar ilişkisinin sorumluluğu sadece gazetecilere değil bütün insanlığa aittir.

3- Diriliş Postası, haramları meşrulaştırmaz, normalleştirmez, güzel ya da haram değilmiş gibi göstermez, yayılmasına sebep olacak tanıtımları, reklamları ve haberleri yayınlamaz. Kasıtsız olsa bile bir haramı olumlayan hiçbir görüş ve yorum Diriliş Postası’nda yayınlanmaması ilkesi esastır.

4- Diriliş Postası, habere konu olan kişiyi sadece ferd olarak muhatap alır. Herhangi bir habere konu olan ya da kamuoyuna mal olmuş insanların aileleri hakkında rencide edici, ailenin kutsiyetine zarar verici haber, yorum, analiz yayınlamaz. Kişilerin aile yaşantıları ve ilişkileri hakkında (haberle doğrudan bir bağlantısı yoksa) imada dahi bulunulmaz. 

5- Bir haberin ajans(lar) tarafından servis edilmiş olması o haberin kesin doğru olduğu anlamına gelmez. Diriliş Postası, her haberi başka kaynaklardan doğrulamak için çabalar. Herhangi bir hatalı yayından kaynaklanan her türlü cevap ve tekzip hakkını şartsız kabul eder.

6- Diriliş Postası, bir haberi yayınlarken muhakkak bir kamu faydası gözetir ve yayınladığı haberden ne murad ettiğinin hesabını verecek şekilde haber için aşağıdaki sorulara cevap veren haber kimliği hazırlar.

Haber niçin yapılmaktadır?

Haberin kamuya ne faydası var?

Haberin iddiası nedir?

Haberin anahtar cümlesi nedir?

Haberin sorumluluğu kime aittir?

Diriliş Postası dilerse bu cevapları haberine ek olarak hazırladığı bir etiketle yayınlar dilerse, sadece arşivinde saklar.

7- Diriliş Postası suç haberlerini verirken zanlıların, şüphelilerin, sanıkların ve mahkûmların nüfusa kayıtlı oldukları il, mensup oldukları din ve mezhep gibi ayrıntıları haberi doğrudan etkileyecek düzeyde ilişkili değilse yayınlamaz. Buna benzer şahsi bilgilerin yorum, düşünce ve köşe yazılarında kullanılmasına müsaade etmez. Diriliş Postası’nda mahkeme kararıyla suçlu olduğuna karar verilmemiş hiç kimse için suçlu ifadesi kullanılmaz, şahısların suç ile şüpheli ya da zanlı ilişkisi varsa belirtilerek yayınlanır.

8- Diriliş Postası, zan üzerine yazılmış delil ve mesnetten yoksun haberleri yayınlamaz. Köşe yazarlarının, yorumcuların ve konuk yazarların zanlarının gerçek gibi yayılmasına aracılık etmez.

9- Diriliş Postası; lüks tüketim, israf ve emperyalizmin dayattığı her türden hayat tarifine kategorik olarak karşıdır. Diriliş Postası, “Ürün yaşam döngüsü”, “Planlı eskitme” ya da başka bir adla dayatılan “Eskisini at yenisini al” politikalarını savaşların ve adaletsizliğin altında yatan sorunlar yumağının bir parçası kabul eder ve bununla mücadele eder.

10- Diriliş Postası, faiz ve faizi meşrulaştıran doğrudan ya da dolaylı olan hiçbir reklamı yayınlamaz. Faizi meşru, normal ya da mecburen ihtiyaç gibi yorumlayan hiçbir haberi, analizi ve görüşü yayınlamaz. Diriliş Postası, faizin yüksek olmasına değil bütün çeşitleriyle ve bütün oranlarıyla faizin tamamına kategorik olarak karşıdır.

11- Diriliş Postası’nda yayınlanan, ilan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belli edilir. Diriliş Postası Gazetesi’nde gizli reklam yapılmaz.

12- Diriliş Postası, evcil hayvan ticaretine karşıdır. Evcil hayvanların alınıp satılmasına destek olacak haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.

13- Diriliş Postası Gazetesi’nde ilaç tavsiyeleri, ilaç reklamları ve ilaç tanıtımları yayınlanmaz. Hekimler (ya da ilgili kurumların tanıdığı bir ehliyeti olan uzmanlar) haricinde hiçbir kişi ya da kurumun sağlık, beslenme, tedavi ya da hastalıkları önleyici görüşlerine yer verilmez.

14- Diriliş Postası, herhangi bir pazarlama fikrini desteklemek için kadını dikkat çekme unsuru olarak kullanılmasına, kadın bedeninin bir pazarlama nesnesi olmasına müsaade etmez. Kadınları pazarlama materyali olarak kullanan haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.

15- Diriliş Postası, güzellik yarışmalarını modern köle pazarı olarak kabul eder ve kadınların podyumlarda yürütülerek beden ölçülerine, ten ve saç renklerine göre değerlendirilmesine, sıraya dizilerek aşağılanmasına yahut ödüllendirilerek fiyatlandırılmasına karşıdır. Kitle halinde yapılan bu ilkel rituelleri vahşilik olarak kabul eder.

16- Diriliş Postası, haberlerinde kadın ve erkek fotoğraflarının kullanımında fıkıh alimlerinin üzerinde ittifak ettiği tesettür kriterlerine uyulmasına dikkat eder.

17- Diriliş Postası geçici ya da kalıcı olarak akıl sağlığı yerinde olmayanların kullanıldıkları reklamlara itiraz etme imkânları olmadığı için bütün bu reklamlarda kullanılan insanları istismar edilmiş kabul eder ve görüntü ya da fotoğraflarını ticari ilişkilerin parçası olarak yayınlamaz.

18- Diriliş Postası “şans” kavramını kesin bir dille reddeder. Şansa dayalı olduğu iddia edilen hiçbir kazancın reklamını, tanıtımını, açıklamasını, haberini, analizini, yorumunu yayınlamaz. Kamu kurum ve kuruluşları bile organize etmiş olsa, kumar ve benzeri organizasyonlar hakkında hiçbir haber ve reklam yayınlanmaz. Sportif yahut kamu faydası gözeten sivil etkinliklerin haberlerinde sponsor olan kumar, alkol, fuhuşla iştigal eden şirketlerin adlarına yer verilmez.

19- Diriliş Postası’nda İslam’da açıkça tarif edilmiş her türden zina ve fuhşu kesin bir dille reddeder. Zina ve fuhşa yaklaştıracak, güzel gösterecek, normalleştirecek, yaygınlaştıracak hiçbir haber, yorum, analiz, görüş ve görsel kullanılmaz.

20- Diriliş Postası’nda insanlar cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel engeli, sosyal düzeyi, kıyafetleri, beden şekilleri, lehçesi ve dini inançları ya da inançsızlıkları nedeniyle kınanamaz, eleştirilemez, aşağılanamaz.

21- Diriliş Postası’nda kişilere, kurumlara, kuruluşlara ve fikirlere karşı eleştiri ve sınırlarını aşan, küçük düşüren, aşağılayan, mecaz olarak olsa bile kötü çağrışımlara neden olacak ifadelere yer verilmez.

22- Diriliş Postası, doğal afetler, terör olayları, münferit olaylar, savaşlar, kazalar ve her türden şiddetli olayların ardından tiraj, tıklama ve reyting kaygısıyla insan onurunu zedeleyici, toplumsal huzuru bozucu sansasyonel görüntüleri ve ayrıntıları haberleştirmez. Diriliş Postası, terör olaylarında korkuyu yayan ve infiale sebep olacak görüntü ve haber detaylarına yer vermenin teröristlerin amacına ulaşmasına hizmet edeceği kaygısıyla hareket eder.

23- Diriliş Postası ırkçılığı ve ondan türemiş milliyetçilikleri kesin bir dille reddeder. İlk ırkçının, insanlara karşı üstün olduğunu iddia eden şeytan olduğunu kabul eder. İnsanın doğuştan gelen herhangi bir özelliğiyle övünmesini ya da utanmasını ilkellik kabul eder ve faşizmin kayıtlara geçmiş ya da geçmemiş bütün türlerine karşı mücadele eder.

24- Diriliş Postası, alkolün her türünün ve her türden kullanımının toplumsal çürümeye sebep olan bir bela olduğunu kabul eder. Alkol ve bağımlılık yapan her türlü zehir haberlerinde merak uyandırıcı, adını yaygınlaştırıcı bir dil kullanmaz. Diriliş Postası, bağımlık yapıcı zehirlerin ve alkolün adlarının kullanıldığı ve etkilerinin tarif edildiği haberlerin bir gizli reklam olduğunu kabul ederek bu tür haberleri olumsuz etkileri yönüyle toplumsal fayda gözetmediği sürece yayınlamaz.

25- Diriliş Postası’nın çevrecilik anlayışına göre; Allah’ın yarattığı evrende, yine Allah’ın yarattığı ve yaradılış fıtratına haiz bütün canlıların eşit yaşama hakkı vardır. Bunun yanında Diriliş Postası çevreciliğin emperyalizmin bir sömürge enstrümanı, siyasi baskı aracı ya da “Karbon Borsası” üzerinden haraç kesme bahanesi olarak kullanılmasına da karşıdır. Diriliş Postası, ozon tabakasının zayıflaması, dünyanın ısınması, buzulların erimesi, bitki ve hayvanların soyunun tükenmesi gibi tehlikelerin, şirketlerin insanları korkutarak baskı altına alma aracı olarak kullanılmasına karşıdır. Bu suistimali başlı başına organize bir küresel terör faaliyeti olarak kabul eder.

26- Diriliş Postası, nükleer silahlanmaya karşı olduğu kadar nükleer silahları kendine meşru hak gören İsrail, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin kurduğu nükleer tekeline de karşıdır. Diriliş Postası bir Asyalı yahut Afrikalıya yasak olan bir şeyin bir Avrupalı, Amerikalı ya da İsrailliye serbest olmasını Roma İmparatorluğu döneminden beri devam eden barbarlığın bir parçası olarak görür ve bu barbarlığın bütün insanlığı tehdit eden ortaçağa ait bir tehlike olduğu görüşünü savunur.

27- Diriliş Postası, bir ülkede başka bir ülkenin askeri üsleri olmasını o ülke halkının refahı, mutluluğu ve emperyalizme karşı muhafaza edilmesi ve de askeri üs bulundurulan ülke halkının en az üçte ikisinin kabul ve rızası bulunması şartıyla meşru kabul eder.  Başka ülkelerin askeri üslerini milletin ekseriyetinin rızası olmamasına rağmen kabul eden hükümetlerin bu icraatlarından geri dönmeleri için yayın yapar. Diriliş Postası dünyanın bütün ülkelerindeki NATO üslerini NATO oluşumunun emperyalizmin çıkarlarını koruyan, mazlumları muhafaza etmeyen tavrını sürdürdükleri sürece muhtemel işgal için öncü ve keşif kuvveti olarak kabul eder. Bu bağlama göre Türkiye’de bulunan bütün NATO ve ABD askeri üslerinin de kapatılmasını savunur.

28- Diriliş Postası, robot savaşçılar, tam bağımsız robot sanayii sistemi, robot muhabirler, robot doktorlar gibi yapay zekâlar tarafından yönetilen sistemlerin devletlerin insanlar üzerinde kuracakları tahakkümü güçlendirme ve insani direnişleri etkisiz bırakarak insanlığı yok etme tehlikesi barındırma ihtimaline karşı sivil bilinçlenmeyi savunur.

29- Diriliş Postası, papalık, ayetullahlık gibi, bir insanı Allah’ın temsilcisi kabul edip günahsız ve hatasız sayan ezoterik unvanların hepsini teolojik diktatörlük olarak kabul eder. İnsanlar hatalıdır ve bir insanın hatasız kabul edilmesini dayatan her fikir diktatörlüktür.

30- Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım gibi suçlar Yahudiler ya da Avrupalılar dışında başka insanlara karşı işlenince de suçtur. Avrupalıların kendi aralarında savaşmaması dünyada barışın sağlandığı ya da Avrupa’da yiyecek sıkıntısı olmaması dünyanın hiçbir yerinde kıtlık olmadığı anlamına gelmez.

31- Diriliş Postası Gazetesi sayfalarında, web sitelerinde ya da diğer yayın mecralarında sahte, yanıltıcı, haber içeriğiyle ilgisi olmayan başlıklar kullanılmaz. Merak uyandırmaya yönelik aldatıcı ya da bir bölümü gizlenmiş görseller kullanılmaz. Diriliş Postası haber başlıkları doğrudan haberle ilgilidir ve okuyucuya haber hakkında bilgi verir.

32- Diriliş Postası’nda çocuk suçluların ve mağdurların adresleri, fotoğrafları ve aile bilgileri baş harfleriyle tanınmasını sağlayıcı şekilde kısaltma olarak dahi olsa yayınlanamaz.

33- Diriliş Postası yayınladığı haberlerde, yorumlarda, analizlerde, görüşlerde ve makalelerde emperyalizmin dayattığı yahut şuursuzluktan dolayı yayılmış kavramları reddeder. Örnek; “Kaçak insan” “Kaçak göçmen” gibi kavramlarla mazlumları itham etmekten utanır ve bu kelimelerin yerine “Muhacir” ifadesini kullanmayı önerir.

34- Diriliş Postası, tekâmülün ve ilerlemenin topyekûn olacağına inanır. Ekonomiden bağımsız bir sanat, sanattan bağımsız bir bilim, bilimden bağımsız bir kamu, kamudan bağımsız bir siyaset ilerleyemez ve başarılı olmaz. Ev hanımı bir anne milli savunmayla, siyasetle, bilimle ve medyayla doğrudan ve herkesle eşit sorumlulukta doğrudan ilgilidir. Gelişme hep birlikte olur. Diriliş Postası son tahlilde tekâmüle hizmet eden toplumsal hafıza görevini bütün görevlerinin önüne koyar.

35- Diriliş Postası, sonu “izm”le biten ya da bitmeyen bütün ideolojilere, kliklere ve yollara sapkınlık derecesinde bağlılığı seyrelmiş bir tür akıl hastalığı kabul eder ve hepsine karşı sadece mesafeli kalmakla yetinmez kategorik olarak da karşıdır.

36- Diriliş Postası, dünyaya bakarken “Doğu da Allah’ın Batı da…” diyerek bakar ve emperyalizmin çizdiği sınırların tamamını reddeder.

37- Diriliş Postası, İslam Ümmeti’ni siyasi, ekonomik, kültürel, askeri ve içtimai alanların tamamında tek bir vücut olarak kabul eder ve bunun gerçekleşmesi için gayret eder.

38- Diriliş Postası, bedii bir bilinçle ve İslam’ın değil İslam’a muhatap olan gözün an be an yenilenmesi gerektiği şuuruyla yayıncılık ilkelerini belirler ve bu ilkeleri değişmez kaideler çerçevesinde vaktin ölçülerine göre azaltır veya çoğaltır. 

39- Diriliş Postası Gazetesi’nde bu ilkelere uyulup uyulmadığını denetlemek bütün çalışanların ve içeriğine katkıda bulunanların ortak sorumluluğudur.

40- Diriliş Postası’nın birinci derecede sorumlu olduğu okurlarının Okuyucuların bu ilkelere göre Diriliş Postası yayınlarını denetleme, uyarma, eleştirme hakları vardır. Diriliş Postası, bu ilkelere mugayir bir haberin, yorumun, görüşün, reklamın yayınlanması halinde, doğrudan muhatabı olmasa bile herhangi bir okuyucunun özür ve düzeltme isteme hakkı olduğunu doğrudan ve peşin olarak kabul eder.

DİRİLİŞ POSTASI YAYIN İLKELERİ

1- Diriliş Postası kanunlara uyar; ancak kanunları doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü, haklıyı ve haksızı ayırmak için bir ölçü olarak kabul etmez. İstisnasız bütün kanunların yanlış dediği doğru, doğru dediği yanlış olabilir. İnsanlar tarafından yazılmış her şey gibi, kanunlar da değişime açıktır. Diriliş Postası, kanunlar başta olmak üzere, bütün beşeri değişkenlere şerh koyarak İslam’ı referans kabul eder.

2- Reklam veren şirketler, bu şirketlerin bütçelerini dağıtan reklam şirketleri, kamu kurumları ve sponsorluk bütçesi dağıtan vakıfların ile Diriliş Postası arasında kurulan para bağının adı “ticari” ilişkidir. Diriliş Postası bu ticari ilişkinin baskı aracı olarak kullanılmasına müsaade etmez. İlk gazetelerin MS 200’de Çin’de ortaya çıktığı kabul ediliyorsa yaklaşık 1800 yıllık bu çıkar ilişkisinin sorumluluğu sadece gazetecilere değil bütün insanlığa aittir.

3- Diriliş Postası, haramları meşrulaştırmaz, normalleştirmez, güzel ya da haram değilmiş gibi göstermez, yayılmasına sebep olacak tanıtımları, reklamları ve haberleri yayınlamaz. Kasıtsız olsa bile bir haramı olumlayan hiçbir görüş ve yorum Diriliş Postası’nda yayınlanmaması ilkesi esastır.

4- Diriliş Postası, habere konu olan kişiyi sadece ferd olarak muhatap alır. Herhangi bir habere konu olan ya da kamuoyuna mal olmuş insanların aileleri hakkında rencide edici, ailenin kutsiyetine zarar verici haber, yorum, analiz yayınlamaz. Kişilerin aile yaşantıları ve ilişkileri hakkında (haberle doğrudan bir bağlantısı yoksa) imada dahi bulunulmaz. 

5- Bir haberin ajans(lar) tarafından servis edilmiş olması o haberin kesin doğru olduğu anlamına gelmez. Diriliş Postası, her haberi başka kaynaklardan doğrulamak için çabalar. Herhangi bir hatalı yayından kaynaklanan her türlü cevap ve tekzip hakkını şartsız kabul eder.

6- Diriliş Postası, bir haberi yayınlarken muhakkak bir kamu faydası gözetir ve yayınladığı haberden ne murad ettiğinin hesabını verecek şekilde haber için aşağıdaki sorulara cevap veren haber kimliği hazırlar.

Haber niçin yapılmaktadır?

Haberin kamuya ne faydası var?

Haberin iddiası nedir?

Haberin anahtar cümlesi nedir?

Haberin sorumluluğu kime aittir?

Diriliş Postası dilerse bu cevapları haberine ek olarak hazırladığı bir etiketle yayınlar dilerse, sadece arşivinde saklar.

7- Diriliş Postası suç haberlerini verirken zanlıların, şüphelilerin, sanıkların ve mahkûmların nüfusa kayıtlı oldukları il, mensup oldukları din ve mezhep gibi ayrıntıları haberi doğrudan etkileyecek düzeyde ilişkili değilse yayınlamaz. Buna benzer şahsi bilgilerin yorum, düşünce ve köşe yazılarında kullanılmasına müsaade etmez. Diriliş Postası’nda mahkeme kararıyla suçlu olduğuna karar verilmemiş hiç kimse için suçlu ifadesi kullanılmaz, şahısların suç ile şüpheli ya da zanlı ilişkisi varsa belirtilerek yayınlanır.

8- Diriliş Postası, zan üzerine yazılmış delil ve mesnetten yoksun haberleri yayınlamaz. Köşe yazarlarının, yorumcuların ve konuk yazarların zanlarının gerçek gibi yayılmasına aracılık etmez.

9- Diriliş Postası; lüks tüketim, israf ve emperyalizmin dayattığı her türden hayat tarifine kategorik olarak karşıdır. Diriliş Postası, “Ürün yaşam döngüsü”, “Planlı eskitme” ya da başka bir adla dayatılan “Eskisini at yenisini al” politikalarını savaşların ve adaletsizliğin altında yatan sorunlar yumağının bir parçası kabul eder ve bununla mücadele eder.

10- Diriliş Postası, faiz ve faizi meşrulaştıran doğrudan ya da dolaylı olan hiçbir reklamı yayınlamaz. Faizi meşru, normal ya da mecburen ihtiyaç gibi yorumlayan hiçbir haberi, analizi ve görüşü yayınlamaz. Diriliş Postası, faizin yüksek olmasına değil bütün çeşitleriyle ve bütün oranlarıyla faizin tamamına kategorik olarak karşıdır.

11- Diriliş Postası’nda yayınlanan, ilan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belli edilir. Diriliş Postası Gazetesi’nde gizli reklam yapılmaz.

12- Diriliş Postası, evcil hayvan ticaretine karşıdır. Evcil hayvanların alınıp satılmasına destek olacak haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.

13- Diriliş Postası Gazetesi’nde ilaç tavsiyeleri, ilaç reklamları ve ilaç tanıtımları yayınlanmaz. Hekimler (ya da ilgili kurumların tanıdığı bir ehliyeti olan uzmanlar) haricinde hiçbir kişi ya da kurumun sağlık, beslenme, tedavi ya da hastalıkları önleyici görüşlerine yer verilmez.

14- Diriliş Postası, herhangi bir pazarlama fikrini desteklemek için kadını dikkat çekme unsuru olarak kullanılmasına, kadın bedeninin bir pazarlama nesnesi olmasına müsaade etmez. Kadınları pazarlama materyali olarak kullanan haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.

15- Diriliş Postası, güzellik yarışmalarını modern köle pazarı olarak kabul eder ve kadınların podyumlarda yürütülerek beden ölçülerine, ten ve saç renklerine göre değerlendirilmesine, sıraya dizilerek aşağılanmasına yahut ödüllendirilerek fiyatlandırılmasına karşıdır. Kitle halinde yapılan bu ilkel rituelleri vahşilik olarak kabul eder.

16- Diriliş Postası, haberlerinde kadın ve erkek fotoğraflarının kullanımında fıkıh alimlerinin üzerinde ittifak ettiği tesettür kriterlerine uyulmasına dikkat eder.

17- Diriliş Postası geçici ya da kalıcı olarak akıl sağlığı yerinde olmayanların kullanıldıkları reklamlara itiraz etme imkânları olmadığı için bütün bu reklamlarda kullanılan insanları istismar edilmiş kabul eder ve görüntü ya da fotoğraflarını ticari ilişkilerin parçası olarak yayınlamaz.

18- Diriliş Postası “şans” kavramını kesin bir dille reddeder. Şansa dayalı olduğu iddia edilen hiçbir kazancın reklamını, tanıtımını, açıklamasını, haberini, analizini, yorumunu yayınlamaz. Kamu kurum ve kuruluşları bile organize etmiş olsa, kumar ve benzeri organizasyonlar hakkında hiçbir haber ve reklam yayınlanmaz. Sportif yahut kamu faydası gözeten sivil etkinliklerin haberlerinde sponsor olan kumar, alkol, fuhuşla iştigal eden şirketlerin adlarına yer verilmez.

19- Diriliş Postası’nda İslam’da açıkça tarif edilmiş her türden zina ve fuhşu kesin bir dille reddeder. Zina ve fuhşa yaklaştıracak, güzel gösterecek, normalleştirecek, yaygınlaştıracak hiçbir haber, yorum, analiz, görüş ve görsel kullanılmaz.

20- Diriliş Postası’nda insanlar cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel engeli, sosyal düzeyi, kıyafetleri, beden şekilleri, lehçesi ve dini inançları ya da inançsızlıkları nedeniyle kınanamaz, eleştirilemez, aşağılanamaz.

21- Diriliş Postası’nda kişilere, kurumlara, kuruluşlara ve fikirlere karşı eleştiri ve sınırlarını aşan, küçük düşüren, aşağılayan, mecaz olarak olsa bile kötü çağrışımlara neden olacak ifadelere yer verilmez.

22- Diriliş Postası, doğal afetler, terör olayları, münferit olaylar, savaşlar, kazalar ve her türden şiddetli olayların ardından tiraj, tıklama ve reyting kaygısıyla insan onurunu zedeleyici, toplumsal huzuru bozucu sansasyonel görüntüleri ve ayrıntıları haberleştirmez. Diriliş Postası, terör olaylarında korkuyu yayan ve infiale sebep olacak görüntü ve haber detaylarına yer vermenin teröristlerin amacına ulaşmasına hizmet edeceği kaygısıyla hareket eder.

23- Diriliş Postası ırkçılığı ve ondan türemiş milliyetçilikleri kesin bir dille reddeder. İlk ırkçının, insanlara karşı üstün olduğunu iddia eden şeytan olduğunu kabul eder. İnsanın doğuştan gelen herhangi bir özelliğiyle övünmesini ya da utanmasını ilkellik kabul eder ve faşizmin kayıtlara geçmiş ya da geçmemiş bütün türlerine karşı mücadele eder.

24- Diriliş Postası, alkolün her türünün ve her türden kullanımının toplumsal çürümeye sebep olan bir bela olduğunu kabul eder. Alkol ve bağımlılık yapan her türlü zehir haberlerinde merak uyandırıcı, adını yaygınlaştırıcı bir dil kullanmaz. Diriliş Postası, bağımlık yapıcı zehirlerin ve alkolün adlarının kullanıldığı ve etkilerinin tarif edildiği haberlerin bir gizli reklam olduğunu kabul ederek bu tür haberleri olumsuz etkileri yönüyle toplumsal fayda gözetmediği sürece yayınlamaz.

25- Diriliş Postası’nın çevrecilik anlayışına göre; Allah’ın yarattığı evrende, yine Allah’ın yarattığı ve yaradılış fıtratına haiz bütün canlıların eşit yaşama hakkı vardır. Bunun yanında Diriliş Postası çevreciliğin emperyalizmin bir sömürge enstrümanı, siyasi baskı aracı ya da “Karbon Borsası” üzerinden haraç kesme bahanesi olarak kullanılmasına da karşıdır. Diriliş Postası, ozon tabakasının zayıflaması, dünyanın ısınması, buzulların erimesi, bitki ve hayvanların soyunun tükenmesi gibi tehlikelerin, şirketlerin insanları korkutarak baskı altına alma aracı olarak kullanılmasına karşıdır. Bu suistimali başlı başına organize bir küresel terör faaliyeti olarak kabul eder.

26- Diriliş Postası, nükleer silahlanmaya karşı olduğu kadar nükleer silahları kendine meşru hak gören İsrail, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin kurduğu nükleer tekeline de karşıdır. Diriliş Postası bir Asyalı yahut Afrikalıya yasak olan bir şeyin bir Avrupalı, Amerikalı ya da İsrailliye serbest olmasını Roma İmparatorluğu döneminden beri devam eden barbarlığın bir parçası olarak görür ve bu barbarlığın bütün insanlığı tehdit eden ortaçağa ait bir tehlike olduğu görüşünü savunur.

27- Diriliş Postası, bir ülkede başka bir ülkenin askeri üsleri olmasını o ülke halkının refahı, mutluluğu ve emperyalizme karşı muhafaza edilmesi ve de askeri üs bulundurulan ülke halkının en az üçte ikisinin kabul ve rızası bulunması şartıyla meşru kabul eder.  Başka ülkelerin askeri üslerini milletin ekseriyetinin rızası olmamasına rağmen kabul eden hükümetlerin bu icraatlarından geri dönmeleri için yayın yapar. Diriliş Postası dünyanın bütün ülkelerindeki NATO üslerini NATO oluşumunun emperyalizmin çıkarlarını koruyan, mazlumları muhafaza etmeyen tavrını sürdürdükleri sürece muhtemel işgal için öncü ve keşif kuvveti olarak kabul eder. Bu bağlama göre Türkiye’de bulunan bütün NATO ve ABD askeri üslerinin de kapatılmasını savunur.

28- Diriliş Postası, robot savaşçılar, tam bağımsız robot sanayii sistemi, robot muhabirler, robot doktorlar gibi yapay zekâlar tarafından yönetilen sistemlerin devletlerin insanlar üzerinde kuracakları tahakkümü güçlendirme ve insani direnişleri etkisiz bırakarak insanlığı yok etme tehlikesi barındırma ihtimaline karşı sivil bilinçlenmeyi savunur.

29- Diriliş Postası, papalık, ayetullahlık gibi, bir insanı Allah’ın temsilcisi kabul edip günahsız ve hatasız sayan ezoterik unvanların hepsini teolojik diktatörlük olarak kabul eder. İnsanlar hatalıdır ve bir insanın hatasız kabul edilmesini dayatan her fikir diktatörlüktür.

30- Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım gibi suçlar Yahudiler ya da Avrupalılar dışında başka insanlara karşı işlenince de suçtur. Avrupalıların kendi aralarında savaşmaması dünyada barışın sağlandığı ya da Avrupa’da yiyecek sıkıntısı olmaması dünyanın hiçbir yerinde kıtlık olmadığı anlamına gelmez.

31- Diriliş Postası Gazetesi sayfalarında, web sitelerinde ya da diğer yayın mecralarında sahte, yanıltıcı, haber içeriğiyle ilgisi olmayan başlıklar kullanılmaz. Merak uyandırmaya yönelik aldatıcı ya da bir bölümü gizlenmiş görseller kullanılmaz. Diriliş Postası haber başlıkları doğrudan haberle ilgilidir ve okuyucuya haber hakkında bilgi verir.

32- Diriliş Postası’nda çocuk suçluların ve mağdurların adresleri, fotoğrafları ve aile bilgileri baş harfleriyle tanınmasını sağlayıcı şekilde kısaltma olarak dahi olsa yayınlanamaz.

33- Diriliş Postası yayınladığı haberlerde, yorumlarda, analizlerde, görüşlerde ve makalelerde emperyalizmin dayattığı yahut şuursuzluktan dolayı yayılmış kavramları reddeder. Örnek; “Kaçak insan” “Kaçak göçmen” gibi kavramlarla mazlumları itham etmekten utanır ve bu kelimelerin yerine “Muhacir” ifadesini kullanmayı önerir.

34- Diriliş Postası, tekâmülün ve ilerlemenin topyekûn olacağına inanır. Ekonomiden bağımsız bir sanat, sanattan bağımsız bir bilim, bilimden bağımsız bir kamu, kamudan bağımsız bir siyaset ilerleyemez ve başarılı olmaz. Ev hanımı bir anne milli savunmayla, siyasetle, bilimle ve medyayla doğrudan ve herkesle eşit sorumlulukta doğrudan ilgilidir. Gelişme hep birlikte olur. Diriliş Postası son tahlilde tekâmüle hizmet eden toplumsal hafıza görevini bütün görevlerinin önüne koyar.

35- Diriliş Postası, sonu “izm”le biten ya da bitmeyen bütün ideolojilere, kliklere ve yollara sapkınlık derecesinde bağlılığı seyrelmiş bir tür akıl hastalığı kabul eder ve hepsine karşı sadece mesafeli kalmakla yetinmez kategorik olarak da karşıdır.

36- Diriliş Postası, dünyaya bakarken “Doğu da Allah’ın Batı da…” diyerek bakar ve emperyalizmin çizdiği sınırların tamamını reddeder.

37- Diriliş Postası, İslam Ümmeti’ni siyasi, ekonomik, kültürel, askeri ve içtimai alanların tamamında tek bir vücut olarak kabul eder ve bunun gerçekleşmesi için gayret eder.

38- Diriliş Postası, bedii bir bilinçle ve İslam’ın değil İslam’a muhatap olan gözün an be an yenilenmesi gerektiği şuuruyla yayıncılık ilkelerini belirler ve bu ilkeleri değişmez kaideler çerçevesinde vaktin ölçülerine göre azaltır veya çoğaltır. 

39- Diriliş Postası Gazetesi’nde bu ilkelere uyulup uyulmadığını denetlemek bütün çalışanların ve içeriğine katkıda bulunanların ortak sorumluluğudur.

40- Diriliş Postası’nın birinci derecede sorumlu olduğu okurlarının Okuyucuların bu ilkelere göre Diriliş Postası yayınlarını denetleme, uyarma, eleştirme hakları vardır. Diriliş Postası, bu ilkelere mugayir bir haberin, yorumun, görüşün, reklamın yayınlanması halinde, doğrudan muhatabı olmasa bile herhangi bir okuyucunun özür ve düzeltme isteme hakkı olduğunu doğrudan ve peşin olarak kabul eder.

DİRİLİŞ POSTASI YAYIN İLKELERİ

1- Diriliş Postası kanunlara uyar; ancak kanunları doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü, haklıyı ve haksızı ayırmak için bir ölçü olarak kabul etmez. İstisnasız bütün kanunların yanlış dediği doğru, doğru dediği yanlış olabilir. İnsanlar tarafından yazılmış her şey gibi, kanunlar da değişime açıktır. Diriliş Postası, kanunlar başta olmak üzere, bütün beşeri değişkenlere şerh koyarak İslam’ı referans kabul eder.

2- Reklam veren şirketler, bu şirketlerin bütçelerini dağıtan reklam şirketleri, kamu kurumları ve sponsorluk bütçesi dağıtan vakıfların ile Diriliş Postası arasında kurulan para bağının adı “ticari” ilişkidir. Diriliş Postası bu ticari ilişkinin baskı aracı olarak kullanılmasına müsaade etmez. İlk gazetelerin MS 200’de Çin’de ortaya çıktığı kabul ediliyorsa yaklaşık 1800 yıllık bu çıkar ilişkisinin sorumluluğu sadece gazetecilere değil bütün insanlığa aittir.

3- Diriliş Postası, haramları meşrulaştırmaz, normalleştirmez, güzel ya da haram değilmiş gibi göstermez, yayılmasına sebep olacak tanıtımları, reklamları ve haberleri yayınlamaz. Kasıtsız olsa bile bir haramı olumlayan hiçbir görüş ve yorum Diriliş Postası’nda yayınlanmaması ilkesi esastır.

4- Diriliş Postası, habere konu olan kişiyi sadece ferd olarak muhatap alır. Herhangi bir habere konu olan ya da kamuoyuna mal olmuş insanların aileleri hakkında rencide edici, ailenin kutsiyetine zarar verici haber, yorum, analiz yayınlamaz. Kişilerin aile yaşantıları ve ilişkileri hakkında (haberle doğrudan bir bağlantısı yoksa) imada dahi bulunulmaz. 

5- Bir haberin ajans(lar) tarafından servis edilmiş olması o haberin kesin doğru olduğu anlamına gelmez. Diriliş Postası, her haberi başka kaynaklardan doğrulamak için çabalar. Herhangi bir hatalı yayından kaynaklanan her türlü cevap ve tekzip hakkını şartsız kabul eder.

6- Diriliş Postası, bir haberi yayınlarken muhakkak bir kamu faydası gözetir ve yayınladığı haberden ne murad ettiğinin hesabını verecek şekilde haber için aşağıdaki sorulara cevap veren haber kimliği hazırlar.

Haber niçin yapılmaktadır?

Haberin kamuya ne faydası var?

Haberin iddiası nedir?

Haberin anahtar cümlesi nedir?

Haberin sorumluluğu kime aittir?

Diriliş Postası dilerse bu cevapları haberine ek olarak hazırladığı bir etiketle yayınlar dilerse, sadece arşivinde saklar.

7- Diriliş Postası suç haberlerini verirken zanlıların, şüphelilerin, sanıkların ve mahkûmların nüfusa kayıtlı oldukları il, mensup oldukları din ve mezhep gibi ayrıntıları haberi doğrudan etkileyecek düzeyde ilişkili değilse yayınlamaz. Buna benzer şahsi bilgilerin yorum, düşünce ve köşe yazılarında kullanılmasına müsaade etmez. Diriliş Postası’nda mahkeme kararıyla suçlu olduğuna karar verilmemiş hiç kimse için suçlu ifadesi kullanılmaz, şahısların suç ile şüpheli ya da zanlı ilişkisi varsa belirtilerek yayınlanır.

8- Diriliş Postası, zan üzerine yazılmış delil ve mesnetten yoksun haberleri yayınlamaz. Köşe yazarlarının, yorumcuların ve konuk yazarların zanlarının gerçek gibi yayılmasına aracılık etmez.

9- Diriliş Postası; lüks tüketim, israf ve emperyalizmin dayattığı her türden hayat tarifine kategorik olarak karşıdır. Diriliş Postası, “Ürün yaşam döngüsü”, “Planlı eskitme” ya da başka bir adla dayatılan “Eskisini at yenisini al” politikalarını savaşların ve adaletsizliğin altında yatan sorunlar yumağının bir parçası kabul eder ve bununla mücadele eder.

10- Diriliş Postası, faiz ve faizi meşrulaştıran doğrudan ya da dolaylı olan hiçbir reklamı yayınlamaz. Faizi meşru, normal ya da mecburen ihtiyaç gibi yorumlayan hiçbir haberi, analizi ve görüşü yayınlamaz. Diriliş Postası, faizin yüksek olmasına değil bütün çeşitleriyle ve bütün oranlarıyla faizin tamamına kategorik olarak karşıdır.

11- Diriliş Postası’nda yayınlanan, ilan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belli edilir. Diriliş Postası Gazetesi’nde gizli reklam yapılmaz.

12- Diriliş Postası, evcil hayvan ticaretine karşıdır. Evcil hayvanların alınıp satılmasına destek olacak haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.

13- Diriliş Postası Gazetesi’nde ilaç tavsiyeleri, ilaç reklamları ve ilaç tanıtımları yayınlanmaz. Hekimler (ya da ilgili kurumların tanıdığı bir ehliyeti olan uzmanlar) haricinde hiçbir kişi ya da kurumun sağlık, beslenme, tedavi ya da hastalıkları önleyici görüşlerine yer verilmez.

14- Diriliş Postası, herhangi bir pazarlama fikrini desteklemek için kadını dikkat çekme unsuru olarak kullanılmasına, kadın bedeninin bir pazarlama nesnesi olmasına müsaade etmez. Kadınları pazarlama materyali olarak kullanan haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.

15- Diriliş Postası, güzellik yarışmalarını modern köle pazarı olarak kabul eder ve kadınların podyumlarda yürütülerek beden ölçülerine, ten ve saç renklerine göre değerlendirilmesine, sıraya dizilerek aşağılanmasına yahut ödüllendirilerek fiyatlandırılmasına karşıdır. Kitle halinde yapılan bu ilkel rituelleri vahşilik olarak kabul eder.

16- Diriliş Postası, haberlerinde kadın ve erkek fotoğraflarının kullanımında fıkıh alimlerinin üzerinde ittifak ettiği tesettür kriterlerine uyulmasına dikkat eder.

17- Diriliş Postası geçici ya da kalıcı olarak akıl sağlığı yerinde olmayanların kullanıldıkları reklamlara itiraz etme imkânları olmadığı için bütün bu reklamlarda kullanılan insanları istismar edilmiş kabul eder ve görüntü ya da fotoğraflarını ticari ilişkilerin parçası olarak yayınlamaz.

18- Diriliş Postası “şans” kavramını kesin bir dille reddeder. Şansa dayalı olduğu iddia edilen hiçbir kazancın reklamını, tanıtımını, açıklamasını, haberini, analizini, yorumunu yayınlamaz. Kamu kurum ve kuruluşları bile organize etmiş olsa, kumar ve benzeri organizasyonlar hakkında hiçbir haber ve reklam yayınlanmaz. Sportif yahut kamu faydası gözeten sivil etkinliklerin haberlerinde sponsor olan kumar, alkol, fuhuşla iştigal eden şirketlerin adlarına yer verilmez.

19- Diriliş Postası’nda İslam’da açıkça tarif edilmiş her türden zina ve fuhşu kesin bir dille reddeder. Zina ve fuhşa yaklaştıracak, güzel gösterecek, normalleştirecek, yaygınlaştıracak hiçbir haber, yorum, analiz, görüş ve görsel kullanılmaz.

20- Diriliş Postası’nda insanlar cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel engeli, sosyal düzeyi, kıyafetleri, beden şekilleri, lehçesi ve dini inançları ya da inançsızlıkları nedeniyle kınanamaz, eleştirilemez, aşağılanamaz.

21- Diriliş Postası’nda kişilere, kurumlara, kuruluşlara ve fikirlere karşı eleştiri ve sınırlarını aşan, küçük düşüren, aşağılayan, mecaz olarak olsa bile kötü çağrışımlara neden olacak ifadelere yer verilmez.

22- Diriliş Postası, doğal afetler, terör olayları, münferit olaylar, savaşlar, kazalar ve her türden şiddetli olayların ardından tiraj, tıklama ve reyting kaygısıyla insan onurunu zedeleyici, toplumsal huzuru bozucu sansasyonel görüntüleri ve ayrıntıları haberleştirmez. Diriliş Postası, terör olaylarında korkuyu yayan ve infiale sebep olacak görüntü ve haber detaylarına yer vermenin teröristlerin amacına ulaşmasına hizmet edeceği kaygısıyla hareket eder.

23- Diriliş Postası ırkçılığı ve ondan türemiş milliyetçilikleri kesin bir dille reddeder. İlk ırkçının, insanlara karşı üstün olduğunu iddia eden şeytan olduğunu kabul eder. İnsanın doğuştan gelen herhangi bir özelliğiyle övünmesini ya da utanmasını ilkellik kabul eder ve faşizmin kayıtlara geçmiş ya da geçmemiş bütün türlerine karşı mücadele eder.

24- Diriliş Postası, alkolün her türünün ve her türden kullanımının toplumsal çürümeye sebep olan bir bela olduğunu kabul eder. Alkol ve bağımlılık yapan her türlü zehir haberlerinde merak uyandırıcı, adını yaygınlaştırıcı bir dil kullanmaz. Diriliş Postası, bağımlık yapıcı zehirlerin ve alkolün adlarının kullanıldığı ve etkilerinin tarif edildiği haberlerin bir gizli reklam olduğunu kabul ederek bu tür haberleri olumsuz etkileri yönüyle toplumsal fayda gözetmediği sürece yayınlamaz.

25- Diriliş Postası’nın çevrecilik anlayışına göre; Allah’ın yarattığı evrende, yine Allah’ın yarattığı ve yaradılış fıtratına haiz bütün canlıların eşit yaşama hakkı vardır. Bunun yanında Diriliş Postası çevreciliğin emperyalizmin bir sömürge enstrümanı, siyasi baskı aracı ya da “Karbon Borsası” üzerinden haraç kesme bahanesi olarak kullanılmasına da karşıdır. Diriliş Postası, ozon tabakasının zayıflaması, dünyanın ısınması, buzulların erimesi, bitki ve hayvanların soyunun tükenmesi gibi tehlikelerin, şirketlerin insanları korkutarak baskı altına alma aracı olarak kullanılmasına karşıdır. Bu suistimali başlı başına organize bir küresel terör faaliyeti olarak kabul eder.

26- Diriliş Postası, nükleer silahlanmaya karşı olduğu kadar nükleer silahları kendine meşru hak gören İsrail, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin kurduğu nükleer tekeline de karşıdır. Diriliş Postası bir Asyalı yahut Afrikalıya yasak olan bir şeyin bir Avrupalı, Amerikalı ya da İsrailliye serbest olmasını Roma İmparatorluğu döneminden beri devam eden barbarlığın bir parçası olarak görür ve bu barbarlığın bütün insanlığı tehdit eden ortaçağa ait bir tehlike olduğu görüşünü savunur.

27- Diriliş Postası, bir ülkede başka bir ülkenin askeri üsleri olmasını o ülke halkının refahı, mutluluğu ve emperyalizme karşı muhafaza edilmesi ve de askeri üs bulundurulan ülke halkının en az üçte ikisinin kabul ve rızası bulunması şartıyla meşru kabul eder.  Başka ülkelerin askeri üslerini milletin ekseriyetinin rızası olmamasına rağmen kabul eden hükümetlerin bu icraatlarından geri dönmeleri için yayın yapar. Diriliş Postası dünyanın bütün ülkelerindeki NATO üslerini NATO oluşumunun emperyalizmin çıkarlarını koruyan, mazlumları muhafaza etmeyen tavrını sürdürdükleri sürece muhtemel işgal için öncü ve keşif kuvveti olarak kabul eder. Bu bağlama göre Türkiye’de bulunan bütün NATO ve ABD askeri üslerinin de kapatılmasını savunur.

28- Diriliş Postası, robot savaşçılar, tam bağımsız robot sanayii sistemi, robot muhabirler, robot doktorlar gibi yapay zekâlar tarafından yönetilen sistemlerin devletlerin insanlar üzerinde kuracakları tahakkümü güçlendirme ve insani direnişleri etkisiz bırakarak insanlığı yok etme tehlikesi barındırma ihtimaline karşı sivil bilinçlenmeyi savunur.

29- Diriliş Postası, papalık, ayetullahlık gibi, bir insanı Allah’ın temsilcisi kabul edip günahsız ve hatasız sayan ezoterik unvanların hepsini teolojik diktatörlük olarak kabul eder. İnsanlar hatalıdır ve bir insanın hatasız kabul edilmesini dayatan her fikir diktatörlüktür.

30- Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım gibi suçlar Yahudiler ya da Avrupalılar dışında başka insanlara karşı işlenince de suçtur. Avrupalıların kendi aralarında savaşmaması dünyada barışın sağlandığı ya da Avrupa’da yiyecek sıkıntısı olmaması dünyanın hiçbir yerinde kıtlık olmadığı anlamına gelmez.

31- Diriliş Postası Gazetesi sayfalarında, web sitelerinde ya da diğer yayın mecralarında sahte, yanıltıcı, haber içeriğiyle ilgisi olmayan başlıklar kullanılmaz. Merak uyandırmaya yönelik aldatıcı ya da bir bölümü gizlenmiş görseller kullanılmaz. Diriliş Postası haber başlıkları doğrudan haberle ilgilidir ve okuyucuya haber hakkında bilgi verir.

32- Diriliş Postası’nda çocuk suçluların ve mağdurların adresleri, fotoğrafları ve aile bilgileri baş harfleriyle tanınmasını sağlayıcı şekilde kısaltma olarak dahi olsa yayınlanamaz.

33- Diriliş Postası yayınladığı haberlerde, yorumlarda, analizlerde, görüşlerde ve makalelerde emperyalizmin dayattığı yahut şuursuzluktan dolayı yayılmış kavramları reddeder. Örnek; “Kaçak insan” “Kaçak göçmen” gibi kavramlarla mazlumları itham etmekten utanır ve bu kelimelerin yerine “Muhacir” ifadesini kullanmayı önerir.

34- Diriliş Postası, tekâmülün ve ilerlemenin topyekûn olacağına inanır. Ekonomiden bağımsız bir sanat, sanattan bağımsız bir bilim, bilimden bağımsız bir kamu, kamudan bağımsız bir siyaset ilerleyemez ve başarılı olmaz. Ev hanımı bir anne milli savunmayla, siyasetle, bilimle ve medyayla doğrudan ve herkesle eşit sorumlulukta doğrudan ilgilidir. Gelişme hep birlikte olur. Diriliş Postası son tahlilde tekâmüle hizmet eden toplumsal hafıza görevini bütün görevlerinin önüne koyar.

35- Diriliş Postası, sonu “izm”le biten ya da bitmeyen bütün ideolojilere, kliklere ve yollara sapkınlık derecesinde bağlılığı seyrelmiş bir tür akıl hastalığı kabul eder ve hepsine karşı sadece mesafeli kalmakla yetinmez kategorik olarak da karşıdır.

36- Diriliş Postası, dünyaya bakarken “Doğu da Allah’ın Batı da…” diyerek bakar ve emperyalizmin çizdiği sınırların tamamını reddeder.

37- Diriliş Postası, İslam Ümmeti’ni siyasi, ekonomik, kültürel, askeri ve içtimai alanların tamamında tek bir vücut olarak kabul eder ve bunun gerçekleşmesi için gayret eder.

38- Diriliş Postası, bedii bir bilinçle ve İslam’ın değil İslam’a muhatap olan gözün an be an yenilenmesi gerektiği şuuruyla yayıncılık ilkelerini belirler ve bu ilkeleri değişmez kaideler çerçevesinde vaktin ölçülerine göre azaltır veya çoğaltır. 

39- Diriliş Postası Gazetesi’nde bu ilkelere uyulup uyulmadığını denetlemek bütün çalışanların ve içeriğine katkıda bulunanların ortak sorumluluğudur.

40- Diriliş Postası’nın birinci derecede sorumlu olduğu okurlarının Okuyucuların bu ilkelere göre Diriliş Postası yayınlarını denetleme, uyarma, eleştirme hakları vardır. Diriliş Postası, bu ilkelere mugayir bir haberin, yorumun, görüşün, reklamın yayınlanması halinde, doğrudan muhatabı olmasa bile herhangi bir okuyucunun özür ve düzeltme isteme hakkı olduğunu doğrudan ve peşin olarak kabul eder.

DİRİLİŞ POSTASI YAYIN İLKELERİ

1- Diriliş Postası kanunlara uyar; ancak kanunları doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü, haklıyı ve haksızı ayırmak için bir ölçü olarak kabul etmez. İstisnasız bütün kanunların yanlış dediği doğru, doğru dediği yanlış olabilir. İnsanlar tarafından yazılmış her şey gibi, kanunlar da değişime açıktır. Diriliş Postası, kanunlar başta olmak üzere, bütün beşeri değişkenlere şerh koyarak İslam’ı referans kabul eder.

2- Reklam veren şirketler, bu şirketlerin bütçelerini dağıtan reklam şirketleri, kamu kurumları ve sponsorluk bütçesi dağıtan vakıfların ile Diriliş Postası arasında kurulan para bağının adı “ticari” ilişkidir. Diriliş Postası bu ticari ilişkinin baskı aracı olarak kullanılmasına müsaade etmez. İlk gazetelerin MS 200’de Çin’de ortaya çıktığı kabul ediliyorsa yaklaşık 1800 yıllık bu çıkar ilişkisinin sorumluluğu sadece gazetecilere değil bütün insanlığa aittir.

3- Diriliş Postası, haramları meşrulaştırmaz, normalleştirmez, güzel ya da haram değilmiş gibi göstermez, yayılmasına sebep olacak tanıtımları, reklamları ve haberleri yayınlamaz. Kasıtsız olsa bile bir haramı olumlayan hiçbir görüş ve yorum Diriliş Postası’nda yayınlanmaması ilkesi esastır.

4- Diriliş Postası, habere konu olan kişiyi sadece ferd olarak muhatap alır. Herhangi bir habere konu olan ya da kamuoyuna mal olmuş insanların aileleri hakkında rencide edici, ailenin kutsiyetine zarar verici haber, yorum, analiz yayınlamaz. Kişilerin aile yaşantıları ve ilişkileri hakkında (haberle doğrudan bir bağlantısı yoksa) imada dahi bulunulmaz. 

5- Bir haberin ajans(lar) tarafından servis edilmiş olması o haberin kesin doğru olduğu anlamına gelmez. Diriliş Postası, her haberi başka kaynaklardan doğrulamak için çabalar. Herhangi bir hatalı yayından kaynaklanan her türlü cevap ve tekzip hakkını şartsız kabul eder.

6- Diriliş Postası, bir haberi yayınlarken muhakkak bir kamu faydası gözetir ve yayınladığı haberden ne murad ettiğinin hesabını verecek şekilde haber için aşağıdaki sorulara cevap veren haber kimliği hazırlar.

Haber niçin yapılmaktadır?

Haberin kamuya ne faydası var?

Haberin iddiası nedir?

Haberin anahtar cümlesi nedir?

Haberin sorumluluğu kime aittir?

Diriliş Postası dilerse bu cevapları haberine ek olarak hazırladığı bir etiketle yayınlar dilerse, sadece arşivinde saklar.

7- Diriliş Postası suç haberlerini verirken zanlıların, şüphelilerin, sanıkların ve mahkûmların nüfusa kayıtlı oldukları il, mensup oldukları din ve mezhep gibi ayrıntıları haberi doğrudan etkileyecek düzeyde ilişkili değilse yayınlamaz. Buna benzer şahsi bilgilerin yorum, düşünce ve köşe yazılarında kullanılmasına müsaade etmez. Diriliş Postası’nda mahkeme kararıyla suçlu olduğuna karar verilmemiş hiç kimse için suçlu ifadesi kullanılmaz, şahısların suç ile şüpheli ya da zanlı ilişkisi varsa belirtilerek yayınlanır.

8- Diriliş Postası, zan üzerine yazılmış delil ve mesnetten yoksun haberleri yayınlamaz. Köşe yazarlarının, yorumcuların ve konuk yazarların zanlarının gerçek gibi yayılmasına aracılık etmez.

9- Diriliş Postası; lüks tüketim, israf ve emperyalizmin dayattığı her türden hayat tarifine kategorik olarak karşıdır. Diriliş Postası, “Ürün yaşam döngüsü”, “Planlı eskitme” ya da başka bir adla dayatılan “Eskisini at yenisini al” politikalarını savaşların ve adaletsizliğin altında yatan sorunlar yumağının bir parçası kabul eder ve bununla mücadele eder.

10- Diriliş Postası, faiz ve faizi meşrulaştıran doğrudan ya da dolaylı olan hiçbir reklamı yayınlamaz. Faizi meşru, normal ya da mecburen ihtiyaç gibi yorumlayan hiçbir haberi, analizi ve görüşü yayınlamaz. Diriliş Postası, faizin yüksek olmasına değil bütün çeşitleriyle ve bütün oranlarıyla faizin tamamına kategorik olarak karşıdır.

11- Diriliş Postası’nda yayınlanan, ilan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belli edilir. Diriliş Postası Gazetesi’nde gizli reklam yapılmaz.

12- Diriliş Postası, evcil hayvan ticaretine karşıdır. Evcil hayvanların alınıp satılmasına destek olacak haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.

13- Diriliş Postası Gazetesi’nde ilaç tavsiyeleri, ilaç reklamları ve ilaç tanıtımları yayınlanmaz. Hekimler (ya da ilgili kurumların tanıdığı bir ehliyeti olan uzmanlar) haricinde hiçbir kişi ya da kurumun sağlık, beslenme, tedavi ya da hastalıkları önleyici görüşlerine yer verilmez.

14- Diriliş Postası, herhangi bir pazarlama fikrini desteklemek için kadını dikkat çekme unsuru olarak kullanılmasına, kadın bedeninin bir pazarlama nesnesi olmasına müsaade etmez. Kadınları pazarlama materyali olarak kullanan haberleri, analizleri ve reklamları yayınlamaz.

15- Diriliş Postası, güzellik yarışmalarını modern köle pazarı olarak kabul eder ve kadınların podyumlarda yürütülerek beden ölçülerine, ten ve saç renklerine göre değerlendirilmesine, sıraya dizilerek aşağılanmasına yahut ödüllendirilerek fiyatlandırılmasına karşıdır. Kitle halinde yapılan bu ilkel rituelleri vahşilik olarak kabul eder.

16- Diriliş Postası, haberlerinde kadın ve erkek fotoğraflarının kullanımında fıkıh alimlerinin üzerinde ittifak ettiği tesettür kriterlerine uyulmasına dikkat eder.

17- Diriliş Postası geçici ya da kalıcı olarak akıl sağlığı yerinde olmayanların kullanıldıkları reklamlara itiraz etme imkânları olmadığı için bütün bu reklamlarda kullanılan insanları istismar edilmiş kabul eder ve görüntü ya da fotoğraflarını ticari ilişkilerin parçası olarak yayınlamaz.

18- Diriliş Postası “şans” kavramını kesin bir dille reddeder. Şansa dayalı olduğu iddia edilen hiçbir kazancın reklamını, tanıtımını, açıklamasını, haberini, analizini, yorumunu yayınlamaz. Kamu kurum ve kuruluşları bile organize etmiş olsa, kumar ve benzeri organizasyonlar hakkında hiçbir haber ve reklam yayınlanmaz. Sportif yahut kamu faydası gözeten sivil etkinliklerin haberlerinde sponsor olan kumar, alkol, fuhuşla iştigal eden şirketlerin adlarına yer verilmez.

19- Diriliş Postası’nda İslam’da açıkça tarif edilmiş her türden zina ve fuhşu kesin bir dille reddeder. Zina ve fuhşa yaklaştıracak, güzel gösterecek, normalleştirecek, yaygınlaştıracak hiçbir haber, yorum, analiz, görüş ve görsel kullanılmaz.

20- Diriliş Postası’nda insanlar cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel engeli, sosyal düzeyi, kıyafetleri, beden şekilleri, lehçesi ve dini inançları ya da inançsızlıkları nedeniyle kınanamaz, eleştirilemez, aşağılanamaz.

21- Diriliş Postası’nda kişilere, kurumlara, kuruluşlara ve fikirlere karşı eleştiri ve sınırlarını aşan, küçük düşüren, aşağılayan, mecaz olarak olsa bile kötü çağrışımlara neden olacak ifadelere yer verilmez.

22- Diriliş Postası, doğal afetler, terör olayları, münferit olaylar, savaşlar, kazalar ve her türden şiddetli olayların ardından tiraj, tıklama ve reyting kaygısıyla insan onurunu zedeleyici, toplumsal huzuru bozucu sansasyonel görüntüleri ve ayrıntıları haberleştirmez. Diriliş Postası, terör olaylarında korkuyu yayan ve infiale sebep olacak görüntü ve haber detaylarına yer vermenin teröristlerin amacına ulaşmasına hizmet edeceği kaygısıyla hareket eder.

23- Diriliş Postası ırkçılığı ve ondan türemiş milliyetçilikleri kesin bir dille reddeder. İlk ırkçının, insanlara karşı üstün olduğunu iddia eden şeytan olduğunu kabul eder. İnsanın doğuştan gelen herhangi bir özelliğiyle övünmesini ya da utanmasını ilkellik kabul eder ve faşizmin kayıtlara geçmiş ya da geçmemiş bütün türlerine karşı mücadele eder.

24- Diriliş Postası, alkolün her türünün ve her türden kullanımının toplumsal çürümeye sebep olan bir bela olduğunu kabul eder. Alkol ve bağımlılık yapan her türlü zehir haberlerinde merak uyandırıcı, adını yaygınlaştırıcı bir dil kullanmaz. Diriliş Postası, bağımlık yapıcı zehirlerin ve alkolün adlarının kullanıldığı ve etkilerinin tarif edildiği haberlerin bir gizli reklam olduğunu kabul ederek bu tür haberleri olumsuz etkileri yönüyle toplumsal fayda gözetmediği sürece yayınlamaz.

25- Diriliş Postası’nın çevrecilik anlayışına göre; Allah’ın yarattığı evrende, yine Allah’ın yarattığı ve yaradılış fıtratına haiz bütün canlıların eşit yaşama hakkı vardır. Bunun yanında Diriliş Postası çevreciliğin emperyalizmin bir sömürge enstrümanı, siyasi baskı aracı ya da “Karbon Borsası” üzerinden haraç kesme bahanesi olarak kullanılmasına da karşıdır. Diriliş Postası, ozon tabakasının zayıflaması, dünyanın ısınması, buzulların erimesi, bitki ve hayvanların soyunun tükenmesi gibi tehlikelerin, şirketlerin insanları korkutarak baskı altına alma aracı olarak kullanılmasına karşıdır. Bu suistimali başlı başına organize bir küresel terör faaliyeti olarak kabul eder.

26- Diriliş Postası, nükleer silahlanmaya karşı olduğu kadar nükleer silahları kendine meşru hak gören İsrail, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin kurduğu nükleer tekeline de karşıdır. Diriliş Postası bir Asyalı yahut Afrikalıya yasak olan bir şeyin bir Avrupalı, Amerikalı ya da İsrailliye serbest olmasını Roma İmparatorluğu döneminden beri devam eden barbarlığın bir parçası olarak görür ve bu barbarlığın bütün insanlığı tehdit eden ortaçağa ait bir tehlike olduğu görüşünü savunur.

27- Diriliş Postası, bir ülkede başka bir ülkenin askeri üsleri olmasını o ülke halkının refahı, mutluluğu ve emperyalizme karşı muhafaza edilmesi ve de askeri üs bulundurulan ülke halkının en az üçte ikisinin kabul ve rızası bulunması şartıyla meşru kabul eder.  Başka ülkelerin askeri üslerini milletin ekseriyetinin rızası olmamasına rağmen kabul eden hükümetlerin bu icraatlarından geri dönmeleri için yayın yapar. Diriliş Postası dünyanın bütün ülkelerindeki NATO üslerini NATO oluşumunun emperyalizmin çıkarlarını koruyan, mazlumları muhafaza etmeyen tavrını sürdürdükleri sürece muhtemel işgal için öncü ve keşif kuvveti olarak kabul eder. Bu bağlama göre Türkiye’de bulunan bütün NATO ve ABD askeri üslerinin de kapatılmasını savunur.

28- Diriliş Postası, robot savaşçılar, tam bağımsız robot sanayii sistemi, robot muhabirler, robot doktorlar gibi yapay zekâlar tarafından yönetilen sistemlerin devletlerin insanlar üzerinde kuracakları tahakkümü güçlendirme ve insani direnişleri etkisiz bırakarak insanlığı yok etme tehlikesi barındırma ihtimaline karşı sivil bilinçlenmeyi savunur.

29- Diriliş Postası, papalık, ayetullahlık gibi, bir insanı Allah’ın temsilcisi kabul edip günahsız ve hatasız sayan ezoterik unvanların hepsini teolojik diktatörlük olarak kabul eder. İnsanlar hatalıdır ve bir insanın hatasız kabul edilmesini dayatan her fikir diktatörlüktür.

30- Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım gibi suçlar Yahudiler ya da Avrupalılar dışında başka insanlara karşı işlenince de suçtur. Avrupalıların kendi aralarında savaşmaması dünyada barışın sağlandığı ya da Avrupa’da yiyecek sıkıntısı olmaması dünyanın hiçbir yerinde kıtlık olmadığı anlamına gelmez.

31- Diriliş Postası Gazetesi sayfalarında, web sitelerinde ya da diğer yayın mecralarında sahte, yanıltıcı, haber içeriğiyle ilgisi olmayan başlıklar kullanılmaz. Merak uyandırmaya yönelik aldatıcı ya da bir bölümü gizlenmiş görseller kullanılmaz. Diriliş Postası haber başlıkları doğrudan haberle ilgilidir ve okuyucuya haber hakkında bilgi verir.

32- Diriliş Postası’nda çocuk suçluların ve mağdurların adresleri, fotoğrafları ve aile bilgileri baş harfleriyle tanınmasını sağlayıcı şekilde kısaltma olarak dahi olsa yayınlanamaz.

33- Diriliş Postası yayınladığı haberlerde, yorumlarda, analizlerde, görüşlerde ve makalelerde emperyalizmin dayattığı yahut şuursuzluktan dolayı yayılmış kavramları reddeder. Örnek; “Kaçak insan” “Kaçak göçmen” gibi kavramlarla mazlumları itham etmekten utanır ve bu kelimelerin yerine “Muhacir” ifadesini kullanmayı önerir.

34- Diriliş Postası, tekâmülün ve ilerlemenin topyekûn olacağına inanır. Ekonomiden bağımsız bir sanat, sanattan bağımsız bir bilim, bilimden bağımsız bir kamu, kamudan bağımsız bir siyaset ilerleyemez ve başarılı olmaz. Ev hanımı bir anne milli savunmayla, siyasetle, bilimle ve medyayla doğrudan ve herkesle eşit sorumlulukta doğrudan ilgilidir. Gelişme hep birlikte olur. Diriliş Postası son tahlilde tekâmüle hizmet eden toplumsal hafıza görevini bütün görevlerinin önüne koyar.

35- Diriliş Postası, sonu “izm”le biten ya da bitmeyen bütün ideolojilere, kliklere ve yollara sapkınlık derecesinde bağlılığı seyrelmiş bir tür akıl hastalığı kabul eder ve hepsine karşı sadece mesafeli kalmakla yetinmez kategorik olarak da karşıdır.

36- Diriliş Postası, dünyaya bakarken “Doğu da Allah’ın Batı da…” diyerek bakar ve emperyalizmin çizdiği sınırların tamamını reddeder.

37- Diriliş Postası, İslam Ümmeti’ni siyasi, ekonomik, kültürel, askeri ve içtimai alanların tamamında tek bir vücut olarak kabul eder ve bunun gerçekleşmesi için gayret eder.

38- Diriliş Postası, bedii bir bilinçle ve İslam’ın değil İslam’a muhatap olan gözün an be an yenilenmesi gerektiği şuuruyla yayıncılık ilkelerini belirler ve bu ilkeleri değişmez kaideler çerçevesinde vaktin ölçülerine göre azaltır veya çoğaltır. 

39- Diriliş Postası Gazetesi’nde bu ilkelere uyulup uyulmadığını denetlemek bütün çalışanların ve içeriğine katkıda bulunanların ortak sorumluluğudur.

40- Diriliş Postası’nın birinci derecede sorumlu olduğu okurlarının Okuyucuların bu ilkelere göre Diriliş Postası yayınlarını denetleme, uyarma, eleştirme hakları vardır. Diriliş Postası, bu ilkelere mugayir bir haberin, yorumun, görüşün, reklamın yayınlanması halinde, doğrudan muhatabı olmasa bile herhangi bir okuyucunun özür ve düzeltme isteme hakkı olduğunu doğrudan ve peşin olarak kabul eder.