Kötü muamele suçu ve cezası

Av. Kamil Ekinci
Av. Kamil Ekinci

Kötü muamele suçu 5327 sayılı TCK’da 232. madde de  aile düzenine karşı suçlar bölümünde düzenlenmiş olup, amacı aileyi ve çocuğu korumak olup, bu anlamda ailede, şefkat, merhamet ve disiplin  sınırlarını aşan fiilleri cezalandırmaktır.

KÖTÜ MUAMELE

Yargıtay uygulamasına göre, hakaret, tehdit, eziyet, yaralama gibi suçların bağımsız olarak oluşmadığı durumlarda aile bireylerini ya da aynı evde yaşayan yetişkin ve çocukları, vicdan, merhamet ve şefkat duyguları ile bağdaşmayacak ve kişiye bedenen ve ruhen zarar verecek eylemler olarak tanımlanabilir. Örneklemek gerekirse, Yargıtay kararlarına göre, çıplak gezdirmek, aç bırakmak, korkutmak, sürekli alay etmek, mendil sattırmak, soğukta kapı önünde bekletme, dilendirmek, yeni doğum yapan eşi evden kovmak gibi fiiller kötü muamele suçunun konusu olabilecektir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu suçun diğer bazı suçlardan ayırmak gerekmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kötü muamelenin sistematik olarak uygulanması, 5237 sayılı yasanın işkence ve eziyet başlığı altında 96. Maddede düzenlenen “eziyet” suçunu oluşturacaktır.

Kötü muamele boyutunu aşan ve özellikle basit tıbbi tedavi ile iyileşme olanağı olmayan durumlarda kötü muameleden değil yaralama suçundan yargılama yapılacaktır.

Yine disiplin ve terbiye sınırlarını aşan ifadelerle kişinin ruh sağlığının bozulması, onur ve şerefinin hiçe sayılması durumlarında da kötü muameleden değil TCK 125. Maddede düzenlenen hakaret suçundan yargılama yapılacaktır.

SUÇUN TÜRLERİ

TCK 232. Maddede düzenlenen kötü muamele suçunda, birinci maddede ,aynı konutta birlikte yaşayan kişilere karşı kötü muamelede bulunmak suç olarak düzenlenmiştir.

Aynı maddenin 2. fıkrasında ise idaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahip olunan terbiye hakkından doğan disiplin yetkisinin kötüye kullanımının cezalandırılması öngörülmüştür.

SUÇUN  UNURLARI

Aynı konutta birlikte yaşayan birine karşı işlenmiş olmalıdır. Suçun oluşumu için belli bir akrabalık derecesi aranmamakta olup, aynı konutta birlikte yaşanması yeterlidir.

Kötü muamele suçu kasten işlenebilen bir suç tipi olmakla, kast, suçun oluşumu için aranan diğer bir şarttır.

Eylemin birden fazla tekrarlanması suçun bir diğer şartıdır.

Disiplin yetkisinin aşılması sureti ile kişinin beden ve ruh sağlığının bozulması

KÖTÜ MUAMELE SUÇUNUN  CEZASI

5237 sayılı yasanın 232. Maddesinin 1. Fıkrasına göre “Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Yine aynı maddenin 2. Fıkrasına göre “İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir”

Kötü muamele suçunun soruşturması şikayete tabi olmayıp, yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

- Diriliş Postası, Av. Kamil Ekinci tarafından kaleme alındı
https://www.dirilispostasi.com/makale/6159402/av-kamil-ekinci/kotu-muamele-sucu-ve-cezasi