Siyasal veya askeri casusluk suçu

Av. Kamil Ekinci
Av. Kamil Ekinci

Siyasal ve askeri casusluk suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7. bölümünde devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, bölümünde 328. maddede düzenlenmiş olup, düzenleme ile devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge ya da vesika içeriklerindeki bilgilerin “siyasal veya askerî casusluk” maksadıyla temin edilmesini cezalandırmaktadır.

SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN UNSURLARI

Madde gerekçesine göre;

Siyasal casusluk: Yabancı bir devlet yararına, Türkiye devletinin veya vatandaşlarının veya Türkiye’de oturmakta, ikâmet etmekte olanların zararına olarak bilgilerin toplanması demektir; Kamu sağlığına ilişkin, malî veya milletin maneviyatına ilişkin gizli kalması gereken bütün bilgiler de bu kapsamda değerlendirilmiştir.

Askerî casusluk: Yabancı devlet yararına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti zararına askerî bilgilerin toplanması olarak tanımlanmıştır.

Suçun maddî unsuru, bilgilerin temin edilmesidir. Maddî unsuru oluşturan hareket, esasen var olan bilgilerin ele geçirilmesi yani bu maksatla çaba gösterilerek teminidir.

Suçun oluşması için genel kast yeterli olmayıp, bilgilerin siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temini anlamında özel kastın varlığı ge­rekmektedir.

Suçun konusunu oluşturan bilgilerin, “nitelikleri itibarıyla” gizli kal­ması gerekli bilgiler olmalıdır. Bu itibarla bilgilerin, devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları ile yakından ilgili bulunma ve bunların elde edilmelerinin söz konusu değerleri tehlikeye sokabilecek nitelikte olması gereklidir.

Maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde suçun nitelikli hâlleri gösterilmiştir. Bunlardan birincisi fiilin Türkiye ile savaş hâlinde bulunan bir devlet yararına işlenmesi yani failde Türkiye ile savaş hâlinde olan bir devlet yararına iş görme amacının varlığıdır.

İkinci nitelikli hâl ise, fiilin devletin savaş hazırlıkları veya savaş et­kinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuş bulunması veya fiilin savaş sırasında işlenmiş olmasıdır.

Yargıtay uygulamasına göre de casusluk konusu belge ve bilgilerin;

a) Gerçek ve doğru olması,

b) Suç tarihi itibarıyla gizlilik niteliğini kaybetmemiş olması,

c) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalmasının gerekmesi,

d) Siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin edilmesi,

e) Bir çabanın sonucu olarak temin edilmesi,

f) Yabancı bir devlet yararına temin edilmesi,

g) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin zararına temin edilmesi,

h) Lehine casusluk yapılan devlet ile bir anlaşma kapsamında temin edilmesi gereklidir. (Y 9CD 2014/7360 K)

SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇUNUN CEZASI

Siyasal veya askerî casusluk

Madde 328 – (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil;

a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenmişse,

b) Savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokmuşsa, fail, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

- Diriliş Postası, Av. Kamil Ekinci tarafından kaleme alındı
https://www.dirilispostasi.com/makale/6217986/av-kamil-ekinci/siyasal-veya-askeri-casusluk-sucu