Terör örgütü propagandası suçu

Av. Kamil Ekinci
Av. Kamil Ekinci

Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen terör örgütü propagandası yapma suçu ile korunan hukuki değer Kamu barışıdır.

Bu düzenlemenin, ifade özgürlüğüne aykırı olduğu ileri sürülüyor olsa da, uluslararası uygulama ve metinlerde, sınırlamanın sözleşmede yazılı meşru bir amaca hizmet etmesi, demokratik toplum düzeninin sağlanması açısından gereklilik ve ölçülülük ve yasalarla düzenlenmiş olması gibi koşulları taşıması halinde ifade özgürlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceği kabul edilmektedir. Kaldı ki, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları durumunda suç oluşmayacaktır. (TMK 7/2 3. Cümle)

Suçun unsurları

·         Terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma benimsetme ya da yayma amacıyla yapılması.

·         Terör örgütünün, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterilmesi, övülmesi, bu yöntemle teşvik edilmesi.

·         Açık ve yakın tehlike oluşturması

·         Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin bulunduğu üniformanın giyilmesi'' şeklinde tahdidi olarak sayılan hareketler başka bir unsurun varlığına bakılmamaktadır.

Suçun işlenme şekilleri ve cezası

Serbest hareketli suçlardan olmakla, farklı şekilde ve mecrada işlenebilir.

·         Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasının yapılması durumunda suçun cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. (TMK 7/2 1. Cümle)

·         Suçun, basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. (TMK 7/2 2. Cümle)

·         Aşağıda yazılı fiil ve davranışlar da bu fıkraya göre cezalandırılır.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde;

1-    Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması

2-    Slogan atılması

3-    Ses cihazları ile yayın yapılması

4-    Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi (TMK 7/2-b)

·         Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları hâlinde verilecek cezanın alt sınırı dört yıldan az olamaz. (TMK 7/3)

·         İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur. (TMK 7/4)

- Diriliş Postası, Av. Kamil Ekinci tarafından kaleme alındı
https://www.dirilispostasi.com/makale/6501396/av-kamil-ekinci/teror-orgutu-propagandasi-sucu